Vitaminum C Biowet Puławy

Kwas askorbowy 100 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Email
Kategoria:

Opis

100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń, owiec, psów, kotów i lisów

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
Kwas askorbowy  100 mg/ml

Wskazania lecznicze
Niedobór witaminy C w organizmie, wspomagająco w trakcie antybiotykoterapii, w zaburzeniach trawienia, w okresie ciąży oraz narażeniu na stres, osłabieniu i wycieńczeniu. Wspomagająco w zakażeniach układu moczowego.

Przeciwwskazania
Kamica nerkowa szczawianowa.

Działania niepożądane
U osobników z predyspozycją do tworzenia się kamieni nerkowych podawanie parenteralne kwasu askorbowego może prowadzić do wystąpienia kamicy nerkowej.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie  dla każdego gatunku, drogi i sposób podania
Produkt stosuje się dożylnie lub domięśniowo w następujących dawkach dobowych:

Bydło, konie              5 -10 mg/kg m.c.  tj. 0,05 – 0,1 ml/kg m.c.

Świnie, owce             8 -16 mg/kg m.c.  tj. 0,08 – 0,16 ml/kg m.c.

Psy, koty, lisy          10 -20 mg/kg m.c.  tj.   0,1 – 0,2 ml/kg m.c.

Produkt podawać przez 5 – 7 dni (zaleca się podanie 1/2 dawki 2 razy dziennie).

Zalecenia dla prawidłowego podania
Przy stosowaniu dożylnym produkt podgrzać do temperatury ciała i podawać powoli.

Okres karencji
Tkanki jadalne:
Koń, bydło, świnia, owca – zero dni

Mleko:
Bydło, owca – zero dni
Pies, kot, lis – nie dotyczy

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej +25°C. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 28 dni. 

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Podanie domięśniowe może prowadzić do miejscowych podrażnień (szczególnie u koni).
Może wystąpić duża bolesność podczas iniekcji.
Kwaśny odczyn moczu może prowadzić do krystalizacji moczanów, szczawianów i cytrynianów z następowym tworzeniem się kamieni w układzie moczowym.

U zwierząt ze stwierdzoną cukrzycą oraz w stanach nadmiernego wchłaniania żelaza z przewodu pokarmowego należy unikać podawania askorbinianów w dawkach wyższych niż zalecane.

Parenteralne podawanie kwasu askorbowego w dawkach przekraczających zalecane prowadzi do otrzymania fałszywie dodatnich wyników laboratoryjnych wskazujących na obecność glukozy we krwi.

Przy jednoczesnym podawaniu witaminy C z deferoksaminą u osobników starych należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku konieczności stosowania obu leków jednocześnie zaleca się podanie kwasu askorbowego dwie godziny po infuzji deferoksaminy.

Przy stosowaniu dożylnym podgrzać produkt do temperatury ciała i podawać powoli.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Przypadkowa samoiniekcja produktu nie stanowi zagrożenia dla osoby podającej lek.

Ciąża i laktacja:
Brak przeciwwskazań do stosowania w okresie ciąży i laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Kwas askorbowy potęguje działanie kumarynowych leków przeciwzakrzepowych. Zwiększa wchłanianie żelaza. Glikozydy flawonowe potęgują  działanie witaminy C.

Kwas askorbowy zwiększając kwaśny odczyn moczu obniża przeciwbakteryjny wpływ antybiotyków aminoglikozydowych oraz makrolidów. Równoczesne podawanie witaminy C z lekiem wiążącym żelazo – deferoksaminą, który jest stosowany w hemochromatozie i hemosyderozie poprzetoczeniowej, może prowadzić do wystąpienia nadmiaru jonów żelaza, przede wszystkim w komórkach mięśnia sercowego, co powoduje zaburzenia rytmu i przewodnictwa. Dożylna iniekcja kwasu askorbowego skraca okres półtrwania salicylamidu.

Równoczesne podawanie oksytocyny i kwasu askorbowego obniża zdolność przechodzenia kwasu askorbowego przez łożysko do płodu.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Podawanie kwasu askorbowego w dawkach przekraczających zalecane może powodować zakwaszenie moczu, co prowadzi do upośledzenia wydalania słabych kwasów i zasad. Przedawkowanie witaminy C może spowodować biegunkę oraz obniżenie wchłaniania z przewodu pokarmowego leków wykazujących działanie antykoagulacyjne.

Wielokrotne podawanie kwasu askorbowego w dawkach przekraczających 4 g może prowadzić do inaktywacji witaminy B12, przemijającego obniżenia funkcji fagocytarnej i bójczej neutrofilów, nadmiernego wchłaniana jonów żelaza oraz tworzenia się kamieni nerkowych.

Niezgodności farmaceutyczne
Kwas askorbowy wykazuje niezgodność chemiczną z dwuwęglanem sodu, salicylanem sodu, azotanem sodu, teobrominą, urotropiną (metenaminą), chlorowodorkiem chlorpromazyny, solą sodową bursztynianu metyloprednizolonu.

Nie mieszać roztworu kwasu askorbowego z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi przeznaczonymi do iniekcji.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub  pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska. 

Termin ważności
2 lata.

Opakowanie
Butelki ze szkła oranżowego po 100 ml.

WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Biowet  Puławy Sp. z o.o.
ul. H. Arciucha 2,  24-100 Puławy
Tel/fax: 81 886 33 53

2014-12-12 CPLW

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

psy, koty, konie, bydło, świnie, inne

WEDŁUG WSKAZAŃ

witaminy

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania