Coffenal

Kofeina 80mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Email
Kategoria:

Opis

80 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń, owiec, kóz, psów i kotów, stosowany przy zaburzeniach pracy serca i niewydolności układu krążenia

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
1 ml produktu zawiera:

Substancja czynna:
Kofeina       80 mg

Substancja pomocnicza:
Sodu benzoesan (E211)    120 mg

Wskazania lecznicze
Zaburzenia pracy serca i niewydolność układu krążenia w przebiegu chorób infekcyjnych w stanach nie zagrażających życiu.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku ostrej niewydolności serca, niedotlenienia mięśnia sercowego.

Działania niepożądane
Przy podskórnym podaniu kofeiny mogą powstać miejscowe odczyny związane z drażniącym działaniem leku.

Po dożylnym podaniu kofeiny może wystąpić niepokój, pobudzenie ruchowe oraz przyspieszenie akcji serca i arytmia. Obserwuje się również wzrost częstotliwości oddechów.

Dożylne podanie kofeiny powoduje u prosiąt genetycznie wrażliwych na stres typowe objawy kliniczne działania czynnika stresogennego, co przejawia się niepokojem, pobudzeniem ruchowym, wydawaniem dźwięków, przyspieszoną akcją serca i zwiększoną liczbą oddechów oraz podwyższeniem aktywności fosfokinazy kreatyninowej (po 45 minutach od podania kofeiny). Mogą też występować zaburzenia w czynnościach przewodu pokarmowego w wyniku wzrostu sekrecji gruczołów żołądkowych.

U zwierząt ze stwierdzoną padaczką po dożylnym podaniu kofeiny mogą wystąpić konwulsje.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dla każdego gatunku, drogi i sposób podania
Produkt podaje się podskórnie, domięśniowo lub dożylnie w następujących dawkach:

konie, bydło5 – 20 ml
świnie, owce, kozy1,5 – 7,5 ml
psy0,25 – 0,75 ml
koty0,05 – 0,5 ml

Przy określeniu wielkości dawki należy uwzględnić stan kliniczny zwierzęcia, jego masę, drogę podania oraz osobniczą wrażliwość na kofeinę.

Przy podaniu podskórnym lub domięśniowym działanie pojawia się po 15-30 minutach, natomiast po podaniu dożylnym natychmiast. W uzasadnionych przypadkach dawkę leku można powtórzyć po upływie 6-8 godzin.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Brak.

Okres karencji

Tkanki jadalne:
Konie, bydło, świnie, owce, kozy: zero dni

Mleko:
Bydło, owce, kozy: zero dni

Psy, koty: nie dotyczy

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać  w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła. Nie zamrażać.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
U pacjentów ze stwierdzoną padaczką kofeinę należy stosować jedynie po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. W przypadku wystąpienia niepożądanych objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego należy natychmiast przerwać podawanie leku i zastosować leczenie przeciwdrgawkowe.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z produktem. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Kofeina może stanowić zagrożenie dla życia, jeżeli zostanie spożyta w dawce 5–10 g. Obserwowano ciężkie zatrucie po spożyciu kofeiny w dawce 1,0 g (15 mg/kg m.c.).

Ciąża:
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży u gatunków docelowych nie zostało określone.
Produkt w okresie ciąży może być stosowany jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego z jego stosowania.

Laktacja:
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie laktacji u gatunków docelowych nie zostało określone.
Produkt w okresie laktacji może być stosowany jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego z jego stosowania.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Kofeina nasila działanie preparatów naparstnicowych i leków beta-adrenomimetycznych.
Przy równoczesnym stosowaniu metyloksantyn i leków z grupy beta-adrenomimetyków (adrenaliny, izoprenaliny, orcyprenaliny) dochodzi do potencjalizacji wpływu obu grup leków na serce, co manifestuje się wystąpieniem niemiarowości serca. Stwierdzono również synergizm inotropowo-dodatniego działania kofeiny i glikozydów nasercowych.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Po przedawkowaniu kofeiny może wystąpić tachykardia lub tachykardia z arytmią, spadek ciśnienia tętniczego krwi, niepokój. Przy podaniu dawek toksycznych mogą wystąpić drgawki. Ponadto, przedawkowanie produktu może prowadzić do usztywnienia i drżenia mięśni, nasilonej diurezy. U mięsożernych mogą wystąpić wymioty. W przypadku przedawkowania kofeiny, zaleca się stosowanie pentobarbitalu sodu.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi. 

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Okres ważności
2 lata

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza –Rp
Do podawania pod nadzorem  lekarza weterynarii.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym. 

Biowet Puławy Sp z o. o.
Arciucha 2, 24-100 Puławy
Tel./fax: (81) 886 33 53, Tel: (81) 888 91 00
e-mail:sekretariat@biowet.pl

Dostępne opakowania: butelki ze szkła oranżowego zawierające 50 ml produktu.

 

2016-03-31  CPLW

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

psy, koty, konie, bydło, świnie, inne

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania