Injectio Pyralgini Biowet Puławy

Metamizol sodowy 500 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań o działaniu przeciwbólowym,...

Email
Kategoria:

Opis

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń i psów, o działaniu przeciwbólowym, przeciwskurczowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym

500 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń i psów

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
1 ml produktu zawiera:

Substancja czynna:
Metamizol sodowy     500 mg

Substancja pomocnicza:
Pirosiarczyn sodu       0,9 mg

Wskazania lecznicze
Metamizol sodowy wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwskurczowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Wskazaniem do stosowania leku jest:

  • Znoszenie bólu w przebiegu kolki o różnej etiologii lub innych chorób spastycznych układu pokarmowego u koni i bydła.
  • Mięśniochwat porażenny koni (mioglobinuria paralytica equorum).
  • Zatkanie przełyku ciałem obcym.
  • Schorzenia przebiegające z gorączką, takie jak np. ostre zapalenie wymienia (mastitis), syndrom MMA (mastitis-metritis-agalactiae) u świń, grypa świń.
  • Ostre zapalenie stawów, schorzenia układu ruchowego o charakterze reumatycznym, zapalenie nerwów, neuralgia, zapalenie ścięgien i pochewek ścięgnowych.

Przeciwwskazania
Nie stosować u kotów.
Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami układu krwiotwórczego.
Nie stosować u zwierząt z niewydolnością nerek oraz u zwierząt z astmą oskrzelową.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub pomocniczą. 

Działania niepożądane
Po szybkim podaniu dożylnym może wystąpić wstrząs.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie  dla każdego gatunku, drogi i sposób podania
Produkt podawać domięśniowo lub w powolnym wlewie dożylnym.
U koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi produkt podawać wyłącznie drogą dożylną.
Lek może być podany powtórnie po upływie 8 godzin.

Dawkowanie produktu:

GatunekDawka metamizolu sodowegoDawka produktu
Konie20–50 mg/kg m.c.0,4- 1,0 ml/10 kg m.c.
Bydło20–40 mg/kg m.c.0,4- 0,8 ml/10 kg m.c.
Świnie15–50 mg/kg m.c.0,3- 1,0 ml/10 kg m.c.
Psy20–50 mg/kg m.c.0,4- 1,0 ml/10 kg m.c.

Zalecenia dla prawidłowego podania
W celu prawidłowego podania produktu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi  w niniejszej ulotce.

Okresy karencji

Konie:
Tkanki jadalne: 12 dni po podaniu dożylnym
U koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi produkt podawać wyłącznie drogą dożylną.

Bydło:
Tkanki jadalne: 12 dni po podaniu dożylnym
20 dni po podaniu domięśniowym
Mleko: 24 godziny

Świnie:
Tkanki jadalne: 12 dni po podaniu dożylnym
20 dni po podaniu domięśniowym

Psy: nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.O
kres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego – 28 dni.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Nie stosować podskórnie – metamizol może drażnić tkankę podskórną.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji.  W rzadkich przypadkach metamizol może powodować odwracalną, lecz potencjalnie zagrażającą życiu agranulocytozę lub inne reakcje, takie jak alergie skórne. Osoby o znanej nadwrażliwości na pirazolony lub aspirynę powinny unikać kontaktu z produktem.
Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża:
Produkt może być stosowany w ciąży.

Laktacja:
Produkt może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Fenobarbital, inne barbiturany oraz glutetymid mogą przyspieszać eliminację metamizolu. Jednoczesne podawanie chloropromazyny może prowadzić do wystąpienia nasilonej hipotermii.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Nie są znane specyficzne objawy związane z przedawkowaniem.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego należy kontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.
Dostępne opakowania: 50 ml, 100 ml.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Termin ważności
2 lata

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Biowet Puławy Sp. z o.o.
Arciucha 2, 24-100 Puławy
tel/fax: (81) 886 33 53

 

2016-01-20 CPLW

2021-10-04 CPLW

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

psy, konie, bydło, świnie

WEDŁUG WSKAZAŃ

przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania