Vitaminum B1 Biowet Puławy

Tiaminy chlorowodorek – 25 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Email
Kategoria:

Opis

25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec, koni, kurcząt, indyków i psów

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
1 ml zawiera:

Substancja czynna:
tiaminy chlorowodorek – 25 mg

Substancja pomocnicza:
fenol – 2,25 mg

Wskazania lecznicze
Hipowitaminoza i awitaminoza B1:
– u zwierząt mięsożernych będących na diecie bogatej w surowe mięso ryb,
– u zwierząt odżywianych sztucznie wlewami glukozy,
– stany podwyższonej przemiany metabolicznej (stany gorączkowe, ciąża, laktacja).

Leczenie następujących schorzeń u gatunków docelowych:
bydło, owce, konie: mała żywotność noworodków.
psy: zapalenie i porażenie nerwów obwodowych, zniekształcające zapalenie stawów, nerwowa postać nosówki, słabość mięśni oraz zaburzenia w trawieniu prowadzące do niedoboru witamin z grupy B.
kurczęta, indyki: ataksja, skurcze, porażenia, zanik mięśni, polineuritis.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą. 

Działania niepożądane
W trakcie podawania leku (szczególnie u psów) może wystąpić silna reakcja bólowa będąca wynikiem drażniącego działania tiaminy.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dlakażdego gatunku, drogi i sposób podania
Stosować  podskórnie lub domięśniowo raz na dobę aż do ustąpienia objawów klinicznych w dawkach:
bydło, owce, konie: 0,5 ml produktu/10 kg m.c. co odpowiada 12,5 mg witaminy B1/10 kg m.c.
kurczęta, indyki, psy:    0,1 ml produktu / 1 kg m.c. co odpowiada 2,5 mg witaminy B1/1kg m.c.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Nie należy podawać preparatu dożylnie, gdyż może wywołać wstrząs anafilaktyczny.
W celu prawidłowego podania należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej ulotce.

Okres karencji

Tkanki jadalne:
bydło, owce, konie, kurczęta, indyki  – zero dni

Jaja:
indyki – zero dni

Mleko:
bydło – zero dni
owce – zero dni

Psy – nie dotyczy.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Chronić od światła. Nie zamrażać.
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Brak

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Nie należy podawać preparatu dożylnie, gdyż może wywołać wstrząs anafilaktyczny.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Po przypadkowym dostaniu się leku do oka może nastąpić podrażnienie, objawiające się łzotokiem. W takim przypadku należy niezwłocznie obficie przepłukać oko letnią wodą lub roztworem fizjologicznym.

Podczas podawania należy zachować ostrożność w celu uniknięcia samoiniekcji.

W przypadku samoiniekcji, szczególnie dożylnej, może wystąpić wstrząs anafilaktyczny, zaburzenia oddychania oraz przejściowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Ciąża:
Może być  stosowy w okresie ciąży.

Laktacja:
Może być stosowany w okresie laktacji.

Nieśność:
Może być stosowany w okresie nieśności.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Podawanie amprolium (zwłaszcza u indyków) może powodować niedobór tiaminy.
Nie należy podawać produktu z roztworami żelaza.
Należy unikać podawania leku  z roślinami zawierającymi duże ilości tiaminazy gdyż jej nadmiar powoduje rozkład witaminy B1.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Do zatruć ostrych u zwierząt dochodzi tylko w sytuacji wielokrotnego przekroczenia zalecanej dawki. Pojawiają się konwulsje, sinica, trudności z oddychaniem, spadek ciśnienia krwi. Nie występują objawy zatrucia przewlekłego ponieważ witamina B1 jest dobrze rozpuszczalna w wodzie i nie kumuluje się w organizmie, gdyż jej nadmiar jest wydalany z moczem.

W praktyce klinicznej nie obserwuje się efektów przedawkowania tiaminy. Nawet przy przekroczeniu dopuszczalnych dawek nie jest konieczna jakakolwiek interwencja lekarska.

Niezgodności farmaceutyczne:
Siarczyny występujące w wodzie do picia mogą powodować rozkład witaminy B1.
Preparatu nie należy podawać z roztworami o obojętnym lub zasadowym pH, gdyż mogą powodować rozkład tiaminy.
Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Wielkość opakowania
50 ml

Okres ważności
18 miesięcy.

Wyłącznie dla zwierząt.
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Biowet  Puławy Sp. z o.o.
ul. H. Arciucha 2,  24-100 Puławy
Tel/fax: 81 886 33 53

2015-01-28 CPLW

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

psy, konie, bydło, inne

WEDŁUG WSKAZAŃ

witaminy

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania