LYDIUM-KLP TM

Lizozymu dimer 5 mg/10 ml. Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń

Email
Kategoria:

Opis

LYDIUM-KLPTM
Lizozymu dimer 5 mg/10 ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego oraz wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

Podmiot odpowiedzialny:
Nika Health Products Spółka z o.o.
Parsko 12, 64-030 Śmigiel

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego
Lydium-KLP, 5 mg/10 ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła i świń

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
10 ml roztworu zawiera:
Substancja czynna: Lizozymu dimer 5,0 mg
Substancja pomocnicza: Tiomersal 1,0 mg

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Wskazania lecznicze
Konie:
Lek wspomagający terapię chorób o podłożu bakteryjnym i wirusowym, a w szczególności stanów zapalnych układu pokarmowego i oddechowego oraz skóry i ucha zewnętrznego.

Bydło:
Lek wspomagający terapię chorób o podłożu bakteryjnym i wirusowym, a w szczególności stanów zapalnych układu pokarmowego i oddechowego, gruczołu mlekowego oraz skóry i ucha zewnętrznego.

Świnie:
Lek wspomagający terapię chorób o podłożu bakteryjnym i wirusowym, a w szczególności stanów zapalnych układu pokarmowego i oddechowego, skóry, ucha zewnętrznego i zespołu bezmleczności poporodowej u loch (MMA).

Przeciwwskazania
Brak.

Działania niepożądane
Nieznane.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub za-obserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt
Koń, bydło, świnia

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania

Konie:
0,02 mg dimeru lizozymu/kg m.c. (1 ml produktu/25 kg m.c.) jednorazowo we wstrzyknięciach domięśniowych, podskórnych bądź dożylnych.
W leczeniu skojarzonym z antybiotykami 0,01 mg dimeru lizozymu/kg m.c. (1 ml produktu/50 kg m.c.) jednorazowo we wstrzyknięciach
domięśniowych, podskórnych bądź dożylnych.

Bydło:
0,02 mg dimeru lizozymu/kg m.c. (1 ml produktu/25 kg m.c.) jednorazowo we wstrzyknięciach domięśniowych, podskórnych bądź dożylnych.
W leczeniu skojarzonym z antybiotykami 0,01 mg dimeru lizozymu/kg m.c. (1 ml produktu/50 kg m.c.) jednorazowo we wstrzyknięciach
domięśniowych, podskórnych bądź dożylnych.

Świnie:
0,02 mg dimeru lizozymu/kg m.c. (1 ml produktu/25 kg m.c.) jednorazowo we wstrzyknięciach domięśniowych, podskórnych
bądź dożylnych. W leczeniu skojarzonym z antybiotykami 0,01 mg dimeru lizozymu/kg m.c. (1 ml produktu/50 kg m.c.) jednorazowo
we wstrzyknięciach domięśniowych, podskórnych bądź dożylnych.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Brak.

Okres karencji
Zero dni.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 20˚C. Nie zamrażać.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego – zużyć natychmiast.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i pudełku.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas podawania produktu.
Po każdorazowym podaniu produktu należy umyć ręce.

Ciąża i laktacja:
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Produkty wieloelektrolitowe podawane dożylnie jednocześnie z dimerem lizozymu mogą obniżać skuteczność jego działania. Glikokortykosteroidy mogą wchodzić w interakcje z dimerem lizozymu.
Z tego względu sugeruje się 3-godzinną przerwę pomiędzy wstrzyknięciem Lydium-KLP, a podaniem produktów wieloelektrolitowych bądź glikokortykosteroidowych.

Główne niezgodności farmaceutyczne:
Nieznane.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Nika Health Products Sp. z o.o.
Parsko 12, 64-030 Śmigiel
Tel.+48 65 518 56 08, tel. kom. +48 505 15 11 13
e-mail: biuro@nikahp.pl

Dostępne opakowania
5 butelek szklanych w pudełku tekturowym.

Okres ważności
4 lata

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

konie, bydło, świnie

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania