Tiamfenikol Biowet Puławy

Tiamfenikol 250mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań dla bydła

Email
Kategoria:

Opis

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła, do stosowania w zakażeniach bakteryjnych

250 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
1 ml produktu zawiera:

Substancja czynna:
tiamfenikol               250 mg

Substancja pomocnicza:
glikol propylenowy  100 mg

Wskazania lecznicze
Produkt zalecany jest w leczeniu:

– chorób układu oddechowego wywołanych przez Bordetellabronchiseptica, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp.,
– chorób układu pokarmowego wywołanych przez Eschericha coli, Salmonellaspp.,
– zapalenia macicy wywołanego przez Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listeria monocytogenes, Brucella spp., Haemophilus spp., Eschericha coli,
– ran zakażonych bakteriami z rodzaju Staphyloccocus spp., Streptococcus spp., Proteus spp. 

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tiamfenikol.
Nie podawać łącznie z antybiotykami β- laktamowymi.

Działania niepożądane
W rzadkich przypadkach, przy długotrwałym stosowaniu leku w wysokich dawkach terapeutycznych, może pojawić się wysypka skórna oraz spadek poziomu hemoglobiny i erytrocytów. W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić sporadycznie lekki ból samoistnie ustępujący.
Stosowanie leku dłużej niż czas zalecanej terapii może sprzyjać rozwojowi zakażeń grzybiczych.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób  podania
Produkt podawać domięśniowo w następujących dawkach:
25 – 50 mg tiamfenikolu/kg masy ciała/na dobę.

Lek należy podawać w dwóch podzielonych dawkach, co 12 godzin w ilości 1-2 ml/20 kg masy ciała. Czas trwania terapii wynosi od 3 do 7 dni.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Brak.

Okres karencji
Tkanki jadalne  – 8 dni.
Mleko – 48 godzin.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanym na etykiecie. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego – 28 dni.

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Należy zachować szczególną ostrożność w stosowaniu produktu u zwierząt z zaawansowaną niewydolnością nerek lub u osobników ze zmianami zapalno-zwyrodnieniowymi wątroby.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki testu oporności bakterii wyizolowanych od chorych zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być prowadzone w oparciu o lokalne informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości izolowanych bakterii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Przy przypadkowej samoiniekcji należy zwrócić się po pomoc lekarską i udostępnić lekarzowi ulotkę lub opakowanie. W przypadku zetknięcia się produktu ze skórą, błonami  śluzowymi – miejsca te niezwłocznie przepłukać wodą.

Ciąża:
Nie stosować w okresie ciąży.

Laktacja:
Podając produkt w okresie laktacji przestrzegać 48-godzinnego okresu karencji na mleko.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Preparat działa synergistycznie z oksytetracykliną i makrolidami.
Nie należy łączyć go z antybiotykami β -laktamowymi.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Badania toksyczności przeprowadzono na szczurach, dla których dawka śmiertelna wynosi  10g/kg m.c. w przypadku podania doustnego. Dla przeżuwaczy nie została ona wyznaczona.
Po zastosowaniu u bydła dawek wyższych od zalecanych (do 60 mg/kg m.c.) nie stwierdzono toksycznego działania leku.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Wielkość opakowania
100 ml.

Okres ważności
2 lata

Wyłącznie dla zwierząt.
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Podmiot odpowiedzialny:
Biowet Puławy Sp. z o.o.
ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy
tel./fax (81) 886 36 11
(81) 888 91 01

2015-04-15  CPLW

 

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

bydło

WEDŁUG WSKAZAŃ

antybiotyki i sulfonamidy

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania