Injectio glucosi 40%

Glukoza jednowodna 400 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Email
Kategoria:

Opis

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń, owiec, kóz, psów i kotów

Skład jakościowy i ilościowy
Glukoza jednowodna   400 mg/ml

Wskazania lecznicze
Uzupełnianie niedoborów energetycznych.
Leczenie hipoglikemii i ketozy.
Jako preparat zwiększający diurezę.
Wspomagająco w leczeniu schorzeń wątroby.

Przeciwwskazania
Hiperglikemia.
Przewodnienie.
Kwasica i odwodnienie hipotoniczne.

Działania niepożądane
Szybkie bądź przedłużone podanie roztworu glukozy może zwiększać diurezę i powodować odwodnienie tkanek oraz zaburzenia wodno- elektrolitowe w tym hipoglikemię, hipofosfatemię i hipomagnezemię.

Podanie glukozy jako jedynego płynu może prowadzić do rozwoju hiperwolemii, hipoosmii i zaburzeń gospodarki elektrolitowej. Żywienie pozajelitowe roztworami glukozy wymaga podawania potasu, magnezu oraz fosforanów.

Zbyt szybkie podawanie glukozy może powodować obrzęk płuc.

Produkt wykazuje działanie drażniące, może powodować  bolesność w miejscu iniekcji. Podawany do naczyń obwodowych wywołuje  miejscowe zmiany zakrzepowo- zapalne.

Podanie produktu o temperaturze niższej niż temperatura ciała może powodować podrażnienie oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej
https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie  i drogi  podania
Produkt podawać powoli dożylnie w następujących dawkach:

Gatunek zwierzęciaGlukoza w substancjiINJECTIO GLUCOSI  40 %
Bydło, konie100,00 – 125,00g 250,0 – 312,5ml
Owce, kozy, świnie  12,50 –   25,00g 31,0 -62,5 ml
Psy, koty    1,25 –     7,50g  3,0 – 19,0ml

Zalecenia dla prawidłowego podania

Przed podaniem roztwór należy podgrzać do temperatury ciała.

Zalecana szybkość podania glukozy: 0,5 g/1 kg mc./1 godzinę.

Opakowanie raz rozpoczęte nie może być przechowywane i stosowane powtórnie. W razie wystąpienia zmian wizualnych w roztworze lub uszkodzenia opakowania, produktu nie należy stosować.

Okres karencji
Psy, koty – nie dotyczy.
Bydło, konie, owce, świnie, kozy
Tkanki jadalne –  zero dni
Mleko – zero dni.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem. Nie zamrażać.
Okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego – zawartość opakowania zużyć jednorazowo.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Podczas podawania roztworu glukozy należy zachować odpowiednie tempo wlewu. Zbyt szybkie bądź przedłużone podanie może powodować odwodnienie tkanek oraz zaburzenia wodno- elektrolitowe.

U pacjentów z cukrzycą  glukozę podawać wyłącznie w przypadku wystąpienia zagrażającej życiu hipoglikemii wywołanej przedawkowaniem insuliny.

Stosować ostrożnie u zwierząt z niedoczynnością kory nadnerczy, a także w przypadku bezmoczu.

Podczas długotrwałego stosowania należy kontrolować bilans płynów, stężenie elektrolitów i równowagę kwasowo-zasadową.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:  Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia samoiniekcji.

Glukoza może powodować poważne zmiany fizjologiczne, które dla ciężarnej samicy i dla płodu mogą być niebezpieczne, dlatego w okresie ciąży produkt powinien być stosowany jedynie w stanach bezwzględnej konieczności  i ze szczególną ostrożnością.

Brak przeciwwskazań do stosowania w okresie laktacji.

Przedawkowanie glukozy prowadzi do hiperglikemii i diurezy osmotycznej co w konsekwencji prowadzi do  odwodnienia komórek.

Przy przedawkowaniu należy zastosować leczenie objawowe.

W warunkach fizjologicznych glukoza występująca w nadmiernym stężeniu w krążeniu, po osiągnięciu progu nerkowego zostaje wydalona z organizmu przez nerki. Zdrowy organizm jest w stanie utrzymać homeostazę glukozy i wskutek polidypsji i poliurii utrzymać poziom glukozy na prawidłowym poziomie.

Glukozy nie należy podawać łącznie w roztworze z barbituranami, sulfonamidami, erytromycyną, hydrokortyzonem i witaminą B12.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Wielkość opakowania
250 ml

Okres ważności
2 lata.

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp. Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

 

2015-05-07 CPLW

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

psy, koty, konie, bydło, świnie, inne

WEDŁUG WSKAZAŃ

wapniowe i elektrolity

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania