Depogeston® – NOWOŚĆ 6 ML

Zawiesina  do wstrzykiwań dla psów i kotów

Email
Kategoria:

Opis

50 mg/ml, zawiesina antykoncepcyjna do wstrzykiwań dla psów i kotów

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
Substancja czynna:
Medroksyprogesteronu octan   –   50 mg/ml

Substancje pomocnicze:
Metylu parahydroksybenzoesan  – 1,2 mg/ml
Propylu parahydroksybenzoesan – 0,2 mg/ml

Wskazania lecznicze
Zapobieganie rui u suk i kotek.
Leczenie nimfomanii kotek nie związanej z torbielowatością jajników.

Przeciwwskazania
Nie stosować:
–    w fazie proestrus, oestrus, metoestrus,
–    w okresie ciąży i laktacji,
–    w przypadku stwierdzonych nowotworów gruczołu mlekowego,
–    u zwierząt niedojrzałych i rosnących,
–    nie stosować przed wystąpieniem pierwszej rui,
–    u zwierząt chorych na cukrzycę,
–    w stanach zapalnych układu rozrodczego,
–    u suk rasy chart angielski,
–    w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą.

Działania niepożądane
Podawanie medroksyprogesteronu dłużej niż przez okres 2 lat sprzyja powstawaniu schorzeń macicy i gruczołu mlekowego. Może powodować ropomacicze u suk, rozrost endometrium, zwyrodnienie torbielowate endometrium, torbielowatość jajników, akromegalię i nowotwory gruczołu mlekowego. Podanie MPA może powodować zahamowanie czynności nadnerczy oraz cukrzycę.
W trakcie leczenia mogą wystąpić przejściowe zmiany temperamentu zwierząt, wzrost apetytu.
W rzadkich przypadkach w miejscu iniekcji może dojść do odbarwienia lub hiperpigmentacji skóry i sierści.  O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie  dla każdego gatunku,  drogi i sposób  podania
Depogeston podaje się podskórnie lub domięśniowo w następujących dawkach:

suki:
50 – 100 mg octanu medroksyprogesteronu na zwierzę podskórnie lub domięśniowo: tj.

– małe zwierzęta (do 10 kg m.c.) – 1,0 ml produktu na zwierzę;
– średnie (10-25 kg m.c.) – 1,5 ml produktu na zwierzę;
– duże (25-45 kg. m.c.) – 2,0 ml produktu na zwierzę;

kotki: 50 mg octanu medroksyprogesteronu na zwierzę podskórnie tj. 1,0 ml produktu na zwierzę.

Pierwsze podanie leku powinno nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od porodu i nie później niż 1 miesiąc przed spodziewaną rują.
W celu stałego blokowania cyklu lek podawać systematycznie u suk co 5 miesięcy i co 3-4 miesiące u kotek, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat. Należy powiadomić właściciela zwierzęcia, że czas wystąpienia pierwszej rui po zastosowaniu preparatu zależy od cech osobniczych zwierzęcia i zwykle jest to ok. 5 – 6 miesięcy u suk i 3-4 miesiące u kotek, choć w niektórych przypadkach może być znacznie dłuższy.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć, tak aby uzyskać jednolitą zawiesinę.

Okres karencji
Nie dotyczy

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Przed podaniem produktu zaleca się przeprowadzenie odpowiednich badań laboratoryjnych w celu określenia fazy cyklu.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Pierwsze podanie leku powinno nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od porodu i nie później niż 1 miesiąc przed spodziewaną rują. 

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Kobiety ciężarne i w wieku rozrodczym powinny unikać kontaktu z produktem. W razie przypadkowego rozlania produktu na skórę lub dostania się go do oka zanieczyszczone miejsce należy spłukać wodą. Po przypadkowym samowstrzyknięciu należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża:
Nie stosować w okresie ciąży.

Laktacja:
Nie stosować w okresie laktacji. Podanie w okresie laktacji hamuje sekrecję gruczołu mlekowego poprzez zahamowanie wydzielania gonadotropin przysadkowych.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Podawanie gonadotropin (LH, FSH) i estrogenów w celu przywrócenia cyklu po zastosowaniu produktu może zwiększyć ryzyko występowania zmian patologicznych w obrębie endometrium.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Przedawkowanie może powodować przemijające zmiany temperamentu zwierząt, wzrost apetytu, wystąpienie laktacji.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub  pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwoli to na lepszą ochronę środowiska.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Wielkość opakowania
Butelka ze szkła zawierająca 6 ml produktu, pakowana pojedynczo w pudełko tekturowe.

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży
3 lata

Wyłącznie dla zwierząt.
Wydawany z przepisu lekarza – Rp
Do podawania wyłącznie przez lekarza weterynarii.  

2019-03-06 CPLW

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

psy, koty

WEDŁUG WSKAZAŃ

hormony

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania