Bovitrichovac

Inaktywowana szczepionka przeciw grzybicy skórnej bydła

Email
Kategoria:

Opis

Inaktywowana  szczepionka przeciw grzybicy skórnej bydła, zawiesina do wstrzykiwań

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych 
1 ml szczepionki zawiera: Inaktywowany szczep Trichophyton verrucosum 43 o koncentracji nie mniej niż 20%

Wskazania lecznicze
Czynne uodpornianie bydła w celu obniżenia śmiertelności i redukcji objawów klinicznych grzybicy skórnej wywołanej przez zakażenie szczepem Trichophyton verrucosum.
Lecznicze stosowanie szczepionki u zwierząt z objawami skórnymi trichofitozy w celu przyspieszenia procesu zdrowienia. Odporność  pojawia się po 3-4 tygodniach od drugiej iniekcji. Czas trwania odporności po 2-krotnym podaniu wynosi 9-12 miesięcy.

Przeciwwskazania
Brak.

Działania niepożądane
W miejscu iniekcji może wystąpić nieznaczny, ograniczony obrzęk samoistnie ustępujący w ciągu kilku dni.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie i droga podania
Szczepionkę należy stosować dwukrotnie w odstępie 10-14 dni.
Podawać domięśniowo, w okolicę mięśni pośladkowych według następującego schematu:

Profilaktycznie od 1 tygodnia do 4 miesiąca życia – 5 ml
od 4 miesiąca do 8 miesiąca życia – 5 ml do 6 ml
powyżej 8 miesiąca życia – 6 ml do 7 ml

Leczniczo od 1 tygodnia do 4 miesiąca życia – 7,5 ml
od 4 miesiąca do 8 miesiąca życia – 7,5 ml do 9 ml
powyżej 8 miesiąca życia – 9 ml do 10,5 ml

Produkt można stosować w okresie ciąży i laktacji.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Brak.

Okres karencji
Zero dni.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (2-8oC). Nie zamrażać.
Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego należy zużyć w ciągu 14 dni.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarska oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.
Przy podaniu podwójnej dawki nie obserwowano występowania innych działań ubocznych niż podane w punkcie dotyczącym działań niepożądanych.
Ponieważ nie wykonywano  badań  dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Wielkość opakowania
250 ml

Okres ważności
12 miesięcy

Wydawany z przepisu lekarza  – Rp. Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii. Wyłącznie dla zwierząt.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Biowet  Puławy Sp. z o.o.
ul. Arciucha 2, 24 – 100 Puławy
Tel/fax: (81) 886 33 53, Tel: (81) 888 91 00, e-mail: sekretariat@biowet.pl

 

2013-12-30 decyzja

2013-01-09 CPLW

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

bydło

WEDŁUG WSKAZAŃ

szczepionki

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania