Streptovac

Inaktywowana szczepionka przeciwko streptokokozie świń

Email
Kategoria:

Opis

Inaktywowana szczepionka przeciwko streptokokozie świń

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych
Inaktywowane antygeny Streptococcus suis:
serotyp 2, koncentracja przed inaktywacją min. 8,5 x 108 jtk/dawkę,
serotyp 1/2, koncentracja przed inaktywacją min. 8,5 x 108 jtk/dawkę.

Wskazania lecznicze
Bierne uodparnianie prosiąt poprzez czynne uodparnianie loch prośnych oraz czynne uodparnianie prosiąt, aby zmniejszyć śmiertelność, objawy  kliniczne  i/lub  zmiany chorobowe wywołane przez bakterie Streptococcus suis.
Odporność pojawia się w ciągu 2 tygodni po zastosowaniu szczepionki. Stopień  odporności uwarunkowany jest w znacznej mierze prawidłowym żywieniem oraz  warunkami zoohigienicznymi.

Przeciwwskazania
Nie stosować u zwierząt chorych.

Działania niepożądane
W ciągu kilku godzin po podaniu preparatu może wystąpić wzrost ciepłoty wewnętrznej ciała o 2°C. Ciepłota wraca do normy bez podejmowania leczenia. W miejscu iniekcji szczepionki może pojawić się odczyn zapalny.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie i droga podania
Preparat podaje się dwukrotnie w odstępie 2 – 3 tygodni w dawce 2 ml. Preparat podaje się prosiętom tuż przed odsadzeniem oraz 2–3 tygodnie później, w dawce 2 ml, domięśniowo, w okolicy  szyjnej.
Lochy prośne immunizuje się  w okresie 5 i 2 tygodni przed porodem.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Przed rozpoczęciem szczepień przenieść preparat do temperatury pokojowej i  bezpośrednio przed iniekcją dokładnie wymieszać zawartość butelki.
Do szczepień należy używać jałowych igieł oraz strzykawek. W trakcie szczepienia wskazanym jest okresowe wymieszanie zawartości opakowania.
Akcję szczepień należy tak planować, aby całą zawartość  opakowania zużyć w ciągu jednego dnia.

Okres karencji
Zero dni.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu  i transporcie
Przechowywać w miejscu niewidocznym i  niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (+2 do +8oC). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres przechowywania po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego wynosi 1 dzień.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
W razie przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone.
Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przez lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.
Ponieważ  nie wykonywano badań dotyczących niezgodności,  tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Opakowanie
Butelki szklane, zawierające 100 ml szczepionki, pakowane pojedynczo w pudełko tekturowe.

Okres ważności
1 rok

Wyłącznie  dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp

Do podawania pod nadzorem  lekarza weterynarii

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Biowet  Puławy Sp. z o.o.
ul. H. Arciucha 2,  24-100 Puławy
tel./fax (81) 886 33 53; e-mail:sekretariat@biowet.pl

2011-10-19 CPLW

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

świnie

WEDŁUG WSKAZAŃ

szczepionki

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania