Morbital®

Roztwór do wstrzykiwań. Eutanazja psów i kotów

Email
Kategoria:

Opis

133,3 mg/ml + 26,7 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów

Zawartość substancji czynnych i innych substancji
1 ml produktu zawiera:

Substancje czynne:
Pentobarbital sodowy      133,3 mg
Pentobarbital                     26,7 mg

Wskazania lecznicze
Produkt przeznaczony jest do eutanazji psów i kotów.

Przeciwwskazania
Nie podawać dopłucnie, doopłucnowo i domięśniowo.
Nie używać do celów anestezjologicznych.
Nie stosować u zwierząt, których tkanki są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Działania niepożądane
Podczas stosowania preparatu może dojść do przejściowego pobudzenia i wystąpienia duszności.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dla każdego gatunku, drogi i sposób podania
Zalecaną drogą podania produktu jest droga dożylna.
Dopuszcza się podanie dootrzewnowe jeżeli podanie dożylne jest niemożliwe lub niebezpieczne.
Podanie dosercowe jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku wcześniejszego zniesienia bólu i świadomości.
Przy szybkim podaniu Morbitalu (najlepiej dożylnie) zwierzę zasypia bez żadnych objawów niepożądanych. W ciągu kilkunastu sekund ustaje oddychanie i następuje zatrzymanie akcji serca. Odruch rogówkowy może utrzymywać się do 1,5 minuty.

Dawkowanie Morbitalu:

MorbitalPentobarbital sodowyPentobarbital
Podanie dożylne0,3-0,6 ml/kg m.c.39,99–79,98 mg/kg m.c.8,01-16,02 mg/kg m.c.
Podanie dootrzewnowe1,0-2,0 ml/kg m.c.133,3-266,6 mg/kg m.c.26,7-53,4 mg/kg m.c.
Podanie dosercowe0,3-0,6 ml/kg m.c.39,99–79,98 mg/kg m.c.8,01-16,02 mg/kg m.c.

 

Zalecenia dla prawidłowego podania
Zalecaną drogą podania, przy której występuje najmniejszy i najkrócej trwający ból jest droga dożylna.
W przypadku gdy podanie dożylne jest niemożliwe lub niebezpieczne produkt można podać dootrzewnowo. Przy podaniu tą drogą zwierzęta mogą powoli osiągać uspokojenie i anestezję, dlatego też należy zapewnić im ciszę i spokój.
U zwierząt bojaźliwych, agresywnych lub dzikich wskazana jest uprzednia premedykacja. Podanie dosercowe może być zastosowane tylko w wyjątkowych przypadkach u zwierząt w pełnej sedacji, nieświadomych lub znajdujących się w pełnej głębokiej narkozie.
Preparat należy wstrzykiwać równomiernie, szybko podając optymalne dawki. Podanie niepełnej dawki może wywołać objawy przedłużonego snu z ewentualnym przebudzeniem.
Przed dokonaniem zabiegu należy możliwie dokładnie określić wagę zwierzęcia. Mniejsze dawki w przeliczeniu na 1 kg m. c. są skuteczne u psów dorosłych oraz chorych i wygłodzonych.
W każdym przypadku należy się upewnić, czy rzeczywiście nastąpiła śmierć zwierzęcia, gdyż głęboka narkoza może stwarzać pozory śmierci.

Okres karencji
Nie dotyczy. 

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

Specjalne ostrzeżenia

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Po przypadkowym podaniu produktu zwierzętom nieprzeznaczonym do eutanazji należy natychmiast podjąć środki podtrzymujące oddychanie, podać tlen oraz leki o działaniu analeptycznym.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Osoby o znanej nadwrażliwości na barbiturany powinny unikać kontaktu z produktem.
W trakcie stosowania produktu należy zachować ostrożność w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu. W przypadku dostania się produktu do dróg oddechowych należy natychmiast wyjść na świeże powietrze. W przypadku kontaktu produktu ze skórą, należy natychmiast umyć miejsce kontaktu wodą z mydłem oraz zmienić ubranie jeśli znajdują się na nim ślady produktu. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i skontaktować się    z lekarzem. Po połknięciu produktu, jego podaniu podskórnym lub domięśniowym dochodzi do gwałtownego wchłaniania. W przypadku połknięcia preparatu lub jego podaniu parenteralnym, zawsze należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi ulotkę lub opakowanie. Z uwagi na możliwość wystąpienia u niej sedacji, trudności w oddychaniu i zmian ciśnienia tętniczego osoba, która została narażona na działanie produktu nie powinna prowadzić pojazdów mechanicznych oraz powinna zawsze pozostawać pod opieką.

Informacja dla lekarza
Produkt zawiera pentobarbital w takiej ilości, że wstrzyknięcie lub spożycie 2,5 ml może wywołać  u dorosłego człowieka poważne objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Jeden gram pentobarbitalu (co odpowiada niecałym 7 ml produktu) może spowodować śmierć człowieka. U osoby, która została narażona na działanie produktu należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące podstawowe czynności życiowe.

Inne środki ostrożności:
Spożycie mięsa zwierząt poddanych eutanazji Morbitalem jest niebezpieczne. Może spowodować głęboką narkozę lub śmierć. Dotyczy to również mięsa poddanego obróbce cieplnej, ponieważ barbiturany są oporne na działanie wysokiej temperatury. W związku z tym zwłoki zwierząt poddanych eutanazji nie mogą być przeznaczone do spożycia przez inne zwierzęta lecz powinny zostać zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ciąża:
W przypadku zastosowania u samic ciężarnych, uśmiercenie matki spowoduje śmierć płodu.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Barbiturany wzmagają hamujące działanie d-tubokuraryny i heksametonium na przekaźnictwo nerwowe w płytce nerwowo-ruchowej. Ponadto pentobarbital i streptomycyna wchodzą w reakcje addytywne wywołujące znaczne rozszerzenie naczyń głównie nerkowych. Dożylne podanie roztworu wapnia znosi działanie rozszerzające naczynia, umożliwiając stosowanie pentobarbitalu sodowego u zwierząt leczonych streptomycyną. Wykazano także interakcje z niektórymi aminoglikozydami.

Przedawkowanie  (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Nie dotyczy.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Wielkość opakowania
Butelka ze szkła oranżowego typu II, zawierająca 100 ml produktu, zamknieta korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym kapslem, pakowana pojedynczo w pudełko tekturowe.

Okres ważności
2 lata

Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do stosowania wyłącznie przez lekarza weterynarii.

Inne informacje
Produkt przeznaczony do podawania wyłącznie przez lekarza weterynarii.
Posiadanie i obrót produktem regulują przepisy dotyczące preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe.
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym. 

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Biowet Puławy Sp. z o.o
ul. H. Arciucha 2,  24-100 Puławy
tel./fax (81) 886 33 53, tel. (81) 888 91 00
e-mail: biowet@biowet.pl

 

2015-11-27 decyzja urpl

2015-08-20 CPLW

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

psy, koty

WEDŁUG WSKAZAŃ

uspokajające i znieczulające

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania