Arpon G

Preparat do zwalczania owadów
w gospodarstwach rolnych

Email
Kategoria:

Opis

Produkt do zwalczania owadów latających i biegających w gospodarstwach rolnych.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3868/09

Przeznaczenie produktu: Preparat stosowany jest do zwalczania owadów latających i biegających (much, komarów, pcheł, wszy, kleszczy, os, karaluchów, czerwonych roztoczy i innych insektów). Preparat szybko likwiduje owady w każdym stadium rozwojowym, powodując u nich brak koordynacji ruchowej, po której następuje śmierć w wyniku paraliżu.

Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, jednakże bez bezpośredniego rozpylania na ich skórę i błony śluzowe. Przy dużym zamgławieniu pomieszczenia, zaleca się usunięcie zwierząt z budynku.

Rodzaj użytkowników: Stosowanie profesjonalne.

Postać produktu:  Płyn. Po rozcieńczeniu w wodzie: emulsja.

Substancja czynna: Cypermetryna – 100 g/l

Stosowanie: Preparat ARPON G stosować w rozcieńczeniu 1:100 (100 ml preparatu w 10 litrach wody). Tak przygotowany 1% roztwór roboczy – nanieść na powierzchnie nieporowate w ilości 50 ml/m2, na  powierzchnie porowate w ilości 100 ml/m2.

Używać odzież ochronną (maska na twarz, gumowe rękawice i nieprzepuszczalne buty). Odpowiednio oczyścić sprzęt służący do nanoszenia preparatu za pomocą czystej wody. Nie mieszać z innymi produktami. Nie używać pojemników ponownie.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego:

Efekt widoczny po 2–5 minutach. Zalecany czas pomiędzy zastosowaniami wynosi dwa tygodnie.

Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń:

Podczas wykonywania zabiegu zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
Z pomieszczeń można korzystać bezpośrednio po wykonanym zabiegu.
W przypadku zaparowania pomieszczenie należy wietrzyć przez 3 godziny.

Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska:

Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. Może powodować długotrwałe, niekorzystne działania w środowisku wodnym. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

Nr serii:

Data produkcji:

Data ważności:                 4 lata  od daty produkcji.

Zawiera:                             Cypermetrynę

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności:

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni,
źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować
wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać
wdychania dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po

użyciu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik

szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem. Unikać uwolnienia do

środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z ustawą o odpadach

i regulacjami obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami danego regionu.

Traktować jako odpad niebezpieczny.

Dodatkowe oznakowanie/ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo - ARPON G

Zatrucie może wywołać:  Zapalenie skóry, podrażnienie oczu, nosa lub gardła; reakcje nadwrażliwości ze skurczem oskrzeli, nudnościami, wymiotami, zawrotami głowy, bólem głowy, pieczeniem wokół ust; zapalenie płuc (w wyniku wdychania), depresję CUN.

Pierwsza pomoc:  Przenieść ofiarę z miejsca skażenia. Usunąć zabrudzoną odzież. Oczy przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Skórę przemywać wodą z mydłem. Nie pocierać. Nie podawać niczego doustnie. W razie spożycia nie wywoływać wymiotów. Zapewnić pacjentowi spokój. Utrzymywać temperaturę ciała. Obserwować oddychanie. W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli ofiara jest nieprzytomna, ułożyć ją na boku z głową poniżej reszty ciała  i zgiętymi kolanami. Przetransportować pacjenta do szpitala (zabrać ze sobą pojemnik lub etykietę, o ile jest to możliwe).

                                           POD ŻADNYM POZOREM NIE ZOSTAWIAĆ PACJENTA SAMEGO!

 

Zalecenia terapeutyczne:   W przypadku połknięcia odessać treść żołądkową, zwracając uwagę na fakt, czy pacjent jest przytomny. Podać płynny roztwór węgla aktywnego lub przeczyszczający roztwór fizjologiczny siarczanu sodu. Zastosować leczenie objawowe.

Telefony alarmowe:

Krajowe Centrum Toksykologiczne 042 631 47 24; Centrum Informacji Toksykologicznej 022 618 77 10

Postępowanie z odpadami:     Nie używać pojemników ponownie.

Pozostałości preparatu nie mogą być deponowane z odpadami domowymi.

Nie dopuścić do przedostania pozostałości preparatu do kanalizacji lub gleby. Pozostałości preparatu nie mogą być bezpośrednio kierowane do oczyszczalni ścieków bez ich wcześniejszej neutralizacji . W przypadku konieczności utylizacji większej ilości preparatu należ zwrócić się do licencjonowanego zakładu utylizacji odpadów.

Pozostałości produktu oraz opakowanie powinny być utylizowane.

Ilość produktu w opakowaniu: 250 ml i 1 litr

Podmiot odpowiedzialny:      Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy

Tel./Fax (081)886 33 53,  (081) 888 91 00, www.biowet.pl

Miejsce wytwarzania:            Laboratoriom Zotal S.L.

Ctra. N360, Km. 809- 41900 Camas (Sewilla) HISZPANIA

Tel.: (+34) 954390204 – Faks: (+34) 954395516

2016-03-13 CPLW

Karta charakterystyki

Ulotka informacyjna

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

konie, bydło, świnie, inne

WEDŁUG WSKAZAŃ

przeciwpasożytnicze

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania