APIWAROL®

Amitraz 12,5 mg/tabl.
Tabletki do zwalczania warrozy pszczół

Email
Kategoria:

Opis

12,5 mg, tabletki fumigacyjne dla pszczół miodnych

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
Amitraz 12,5 mg/tabletkę

Zastosowanie leku dla pszczół

Diagnozowanie i zwalczanie warrozy pszczół wywoływanej przez Varroa destructor.

Przeciwwskazania stosowania leku na warrozę dla pszczół

Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.
Nie odymiać pszczół przy temperaturze niższej niż +100C.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Jakie mogą nastąpić działania niepożądane stosowania preparatów dla pszczół na warrozę?

Przy niewłaściwym sposobie stosowania produktu może wystąpić zamieranie czerwia.
Odymianie może powodować wzmożoną ruchliwość pszczół.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie preparatu dla pszczół na warrozę APIWAROL

Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej.

Tabletkę ująć w szczypce i zapalić, powstały ewentualnie płomień zdmuchnąć. Tlącą się tabletkę położyć na wąskim (3-4 cm) pasku gęstej siatki metalowej, lub specjalnie wygiętym podajniku z drutu, co ułatwia dostęp powietrza do tabletki. Tlącą tabletkę wraz z siatką wprowadzić przez wylot do ula umieszczając ją na dennicy pod ramkami. Zamknąć wylot na okres 20 minut. Następnie wylot otworzyć i sprawdzić czy tabletka uległa spaleniu. Jeśli tabletka nie spaliła się zabieg należy powtórzyć. Przy diagnozowaniu warrozy należy postępować jak wyżej, umieszczając wcześniej na dnie ula arkusz papieru posmarowany tłuszczem roślinnym. Po upływie godziny od czasu odymiania należy wyjąć arkusz papieru i sprawdzić na nim obecność pasożyta.

Zalecenia dla prawidłowego podania leku dla pszczół na warrozę

Apiwarol działa wyłącznie na roztocza Varroa destructor znajdujące się na powłokach zewnętrznych pszczół. Nie niszczy pasożyta i jego form rozwojowych znajdujących się na zasklepionym czerwiu. Najlepsze wyniki w zwalczaniu warrozy uzyskuje się przeprowadzając odymianie wiosną dwukrotnie i jesienią dwu- lub trzykrotnie w odstępach 4-6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwia. W sezonie pasiecznym walkę z pasożytem można prowadzić przez wycinanie zasklepionego czerwia trutowego.
Odymianie wykonywać należy wieczorem po zakończonym locie pszczół. Ze względu na możliwość przenikania amitrazy do miodu, jesienne leczenie należy przeprowadzić po usunięciu z ula zapasów miodu przeznaczonego do konsumpcji.

Okres karencji
Miód – 5 dni
Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 250C. Przechowywać w pojemniku szczelnie zamkniętym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika – 24 dni.

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Działanie amitrazy na organizm ludzki nie zostało dokładnie poznane. W celu uniknięcia wdychania dymu zabiegi należy wykonywać w masce ochronnej.
W razie zaobserwowania po kontakcie z lekiem niepokojących objawów, takich jak wymioty, zaburzenia rytmu serca czy zaburzenia ze strony układu nerwowego, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Osoby o znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników Apiwarolu powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie wykonywania zabiegu.
Po zabiegu umyć ręce.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Nieznane

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Podanie (spalenie w ulu) większej liczby tabletek niż zalecana może spowodować nadmierne pobudzenie pszczół.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonano badań zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Amitraz jest toksyczny dla ryb, należy zwrócić uwagę, aby produkt nie dostał się do zbiorników wodnych.
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Wielkość opakowania
Pojemnik z LDPE z wieczkiem, zawierający 25 tabletek, pakowany pojedynczo w pudełko tekturowe.

Okres ważności
1 rok

Inne informacje o preparacie dla pszczół APIWAROL

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

2015-09-30 CPLW

Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego:
“Jak skutecznie zwalczać warrozę pszczół.”

movie

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

pszczoły

WEDŁUG WSKAZAŃ

przeciwpasożytnicze

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania