ARPON G 1 litr 250 ml- NOWY 2017 p.

Arpon G

Email

Produkt do zwalczania owadów latających i biegających w gospodarstwach rolnych.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3868/09

Przeznaczenie produktu
Preparat stosowany jest do zwalczania owadów latających i biegających (much, komarów, pcheł, wszy, kleszczy, os, karaluchów, czerwonych roztoczy i innych insektów). Preparat szybko likwiduje owady w każdym stadium rozwojowym, powodując u nich brak koordynacji ruchowej, po której następuje śmierć w wyniku paraliżu.

Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, jednakże bez bezpośredniego rozpylania na ich skórę i błony śluzowe. Przy dużym zamgławieniu pomieszczenia, zaleca się usunięcie zwierząt z budynku.

Rodzaj użytkowników
Stosowanie profesjonalne.

Postać produktu
Płyn. Po rozcieńczeniu w wodzie: emulsja.

Substancja czynna
Cypermetryna – 100 g/l

Stosowanie
Preparat ARPON G stosować w rozcieńczeniu 1:100 (100 ml preparatu w 10 litrach wody). Tak przygotowany 1% roztwór roboczy – nanieść na powierzchnie nieporowate w ilości 50 ml/m2, na  powierzchnie porowate w ilości 100 ml/m2.

Używać odzież ochronną (maska na twarz, gumowe rękawice i nieprzepuszczalne buty). Odpowiednio oczyścić sprzęt służący do nanoszenia preparatu za pomocą czystej wody. Nie mieszać z innymi produktami. Nie używać pojemników ponownie.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego
Efekt widoczny po 2–5 minutach. Zalecany czas pomiędzy zastosowaniami wynosi dwa tygodnie.

Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń
Podczas wykonywania zabiegu zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
Z pomieszczeń można korzystać bezpośrednio po wykonanym zabiegu. W przypadku zaparowania pomieszczenie należy wietrzyć przez 3 godziny.

Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska
Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. Może powodować długotrwałe, niekorzystne działania w środowisku wodnym. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji/wód powierzchniowych/wód gruntowych.

Data ważności
4 lata  od daty produkcji.

Zawiera
Cypermetrynę

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności
Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować  wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać  wdychania dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po  użyciu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik  szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem. Unikać uwolnienia do  środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z ustawą o odpadach i regulacjami obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami danego regionu.  Traktować jako odpad niebezpieczny.

Dodatkowe oznakowanie/ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo - ARPON G

Zatrucie może wywołać
Zapalenie skóry, podrażnienie oczu, nosa lub gardła; reakcje nadwrażliwości ze skurczem oskrzeli, nudnościami, wymiotami, zawrotami głowy, bólem głowy, pieczeniem wokół ust; zapalenie płuc (w wyniku wdychania), depresję CUN.

Pierwsza pomoc
Przenieść ofiarę z miejsca skażenia. Usunąć zabrudzoną odzież. Oczy przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Skórę przemywać wodą z mydłem. Nie pocierać. Nie podawać niczego doustnie. W razie spożycia nie wywoływać wymiotów. Zapewnić pacjentowi spokój. Utrzymywać temperaturę ciała. Obserwować oddychanie. W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie. Jeśli ofiara jest nieprzytomna, ułożyć ją na boku z głową poniżej reszty ciała i zgiętymi kolanami. Przetransportować pacjenta do szpitala (zabrać ze sobą pojemnik lub etykietę, o ile jest to możliwe).

POD ŻADNYM POZOREM NIE ZOSTAWIAĆ PACJENTA SAMEGO!

Zalecenia terapeutyczne
W przypadku połknięcia odessać treść żołądkową, zwracając uwagę na fakt, czy pacjent jest przytomny. Podać płynny roztwór węgla aktywnego lub przeczyszczający roztwór fizjologiczny siarczanu sodu. Zastosować leczenie objawowe.

Telefony alarmowe:
Krajowe Centrum Toksykologiczne 042 631 47 24; Centrum Informacji Toksykologicznej 022 618 77 10

Postępowanie z odpadami
Nie używać pojemników ponownie.
Pozostałości preparatu nie mogą być deponowane z odpadami domowymi.

Nie dopuścić do przedostania pozostałości preparatu do kanalizacji lub gleby. Pozostałości preparatu nie mogą być bezpośrednio kierowane do oczyszczalni ścieków bez ich wcześniejszej neutralizacji . W przypadku konieczności utylizacji większej ilości preparatu należ zwrócić sie do licencjonowanego zakładu utylizacji odpadów.

Pozostałości produktu oraz opakowanie powinny być utylizowane.

Ilość produktu w opakowaniu
250 ml, 1 litr.

Podmiot odpowiedzialny
Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. Arciucha 2, 24-100 Puławy
Tel./Fax (081)886 33 53,  (081) 888 91 00, www.biowet.pl

Miejsce wytwarzania
Laboratoriom Zotal S.L.
Ctra. N360, Km. 809- 41900 Camas (Sewilla) HISZPANIA
Tel.: (+34) 954390204 – Faks: (+34) 954395516

 

2016-02-04 Chpl

Karta Charakterystyki

Ulotka informacyjna