Api Life Var

Płytki do umieszczania w ulu

Email
Kategoria:

Opis

Zawartość substancji czynnych i innych substancji

1 płytka zawiera:
Substancje czynne: tymol 8,00 g; olejek eukaliptusowy 1,72 g (1,8 Cineole > 1,2 g); kamfora racemiczna 0,39 g; lewomentol 0,39 g

Wskazania lecznicze
Zwalczanie inwazji Varroa destructor u pszczół miodnych.

Dawkowanie, droga i sposób podania
1 płytka leku na rodzinę co 7 dni, całkowite leczenie – 4 płytki na każdy ul. Leczenie przeprowadzać raz w roku.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Sposób podania:
Odsłonić górne beleczki ramek gniazdowych przez uniesienie powałki nad miejscem podania produktu (w ulach bez powałki wyjąć beleczki powałkowe w miejscu podania).
Wyjąć jedną płytkę Api Life Var z torebki i umieścić ją na górnych beleczkach ramek, w jednym z rogów ula.
Nie umieszczać płytek w centralnej części ula oraz w sąsiedztwie czerwiu.
Można również podzielić płytkę na 3–4 części i ułożyć je na górnych beleczkach ramek.
Zamknąć ul i pozostawić płytkę na 7 dni.
Powtarzać zabieg przez kolejne trzy tygodnie.
Po zakończeniu leczenia kawałki płytek pozostałe w ulu powinny być usunięte.
Przeprowadzić leczenie po odebraniu miodu i po zdjęciu nadstawek.
Zaleca się kontrolę skuteczności w trakcie leczenia przez sprawdzanie liczby osypanych roztoczy na wkładkach dennicowych.
Optymalna temperatura zewnętrzna do skutecznego działania leku wynosi poniżej 30ºC.
Średnia temperatura zewnętrzna poniżej 15ºC obniża skuteczność produktu.

Okres karencji
Miód – zero dni. Ze względu na intensywny zapach produktu nie stosować go w okresie, kiedy w ulu znajduje się miód konsumpcyjny.

Przeciwwskazania
Nie stosować przy temperaturze w dzień powyżej 30ºC, gdyż może to powodować zwiększenie stresu i śmiertelności zarówno dorosłych pszczół, jak i czerwiu.

Działania niepożądane
Pszczoły mogą wynosić pokarm i czerw bezpośrednio spod płytki. Produkt może powodować zaniepokojenie pszczół. Produkt może obniżyć spożycie pokarmu przez pszczoły, jeżeli dokarmianie przebiega jednocześnie z leczeniem. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Nie zamrażać. Chronić przed światłem. Przechowywać płytki w oryginalnym opakowaniu. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
W celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności produkt należy stosować pod koniec lata, po zbiorze miodu, gdy zmniejsza się ilość czerwiu.
Idealna temperatura zewnętrzna dla dobrej skuteczności produktu podczas leczenia wynosi 20–25ºC. Należy oczekiwać niewystarczającej skuteczności, gdy średnia temperatura zewnętrzna wynosi poniżej 15ºC.
Leczenie przeprowadzić po zdjęciu nadstawek.
Nie zaleca się stosowania produktu w ulach wielokorpusowych z uwagi na możliwe zmniejszenie skuteczności terapii.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
W celu ograniczenia ryzyka wtórnych zakażeń leczonych rodzin przez błądzące pszczoły z rodzin nieleczonych jak również uniknięcia rabunków, należy leczyć jednocześnie wszystkie rodziny w danej pasiece.
Unikać niepokojenia pszczół.
Nie umieszczać płytek w centralnej części ula oraz w sąsiedztwie czerwiu.
Nigdy nie umieszczać płytek bezpośrednio przy podkarmiaczce, gdyż może to spowodować zmniejszenie pobierania pokarmu.
Unikać rabunków przez utrzymywanie w pasiece silnych i wyrównanych rodzin.
W razie zauważenia oznak rabunku nie prowadzić leczenia. W okresach występowania wysokich temperatur zewnętrznych płytki umieszczać w ulu wcześnie rano lub przed zachodem słońca, co umożliwi stopniowe uwalnianie substancji czynnych i ograniczy niepokojenie pszczół.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Z uwagi na możliwość wystąpienia zapalenia skóry, ewentualnie podrażnienia skóry lub oczu związanego z obecnością tymolu, należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Podczas posługiwania się produktem stosować rękawice ochronne. Po zakończeniu podawania, należy umyć ręce oraz sprzęt mający kontakt z produktem wodą z mydłem. W razie kontaktu ze skórą, umyć zanieczyszczone miejsca wodą z mydłem. W razie kontaktu z oczami przemyć dokładnie dużą ilością bieżącej wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Unikać wdychania oparów leku. Nie jeść i nie palić podczas stosowania leku.

Ciąża, laktacja: Nie dotyczy.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Nie stosować podczas używania innych leków przeciwko warrozie.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Przedawkowanie spowodowane umieszczeniem w ulu większej liczby płytek może wywołać zaniepokojenie pszczół, zwiększyć ich stres i zmienić ich zachowanie; pszczoły mogą wychodzić poza ul i tam pozostawać.

Główne niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska. Api Life Var nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

Dostępne opakowania
Worek wielowarstwowy zawierający 2 płytki o wymiarach 7,5 x 5,0 x 0,5 cm i wadze 11 g.

Pozwolenie:1489/04.

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Chemicals LAIF S.P.A., Via Roma 69, 36020 Castegnero (VI), Włochy.

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

pszczoły

WEDŁUG WSKAZAŃ

przeciwpasożytnicze