FAQ

Pytanie 1 - Czy preparat Apiwarol można używać po upływie terminu ważności?
Art. 11 ustawy Prawo Farmaceutyczne Dz.U. z 2008 nr 45 poz. 271 • brzmienie od 12 lipca 2015
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Weterynaryjnego, o której mowa w art. 10 ust. 2b pkt 12, zawiera:
c) okres ważności oraz, jeżeli to konieczne, okres przydatności po rekonstytucji produktu leczniczego weterynaryjnego lub po pierwszym otwarciu jego opakowania bezpośredniego,
d) specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu,
W myśl ustawy Prawo Farmaceutyczne (j.w.) żaden produkt leczniczy weterynaryjny, a takim jest Apiwarol, nie może być stosowany po upływie okresu jego ważności. Zmiany, które mogą nastąpić w samym produkcie po upływie okresu ważności, wpłyną negatywnie na jego efektywność, to znaczy może okazać się mniej aktywny w stosunku do roztocza Varroa destructor. Przechowywanie w nieodpowiednich warunkach może też wpłynąć na skład ilościowy produktu, obniżając zawartość substancji czynnej. Taka sytuacja może spowodować powstanie linii pasożyta opornych na działanie amitrazu.
Pytanie 2 - Czy temperatura powietrza podczas odymiania powinna być powyżej 10°C przez cały dzień?
Temperatura powyżej 10°C mierzona zewnętrznie (na pasieczysku) sprawia, że robotnice jeszcze aktywnie wentylują atmosferę ula. Z jednej strony prowadzi to do w miarę równomiernego rozprzestrzenienia substancji aktywnej pomiędzy obsiadanymi przez pszczoły plastrami umożliwiając tym samym kontakt amitrazu z pasożytami obecnymi na pszczołach dorosłych. Z drugiej zaś doprowadza do dosyć szybkiego usunięcia dymu zawierającego amitraz z ula po usunięciu uszczelnień poczynionych na okres odymiania pszczół Apiwarolem. Reasumując należy stwierdzić, że temperatura powyżej 10 °C powinna panować podczas odymiania rodziny pszczelej.
Pytanie 3 - Czy paski Biowar można zostawić w ulu na okres dłuższy niż 8 tyg.?
W warunkach prawidłowego zawieszenia pasków produktu leczniczego Biowar okres przetrzymywania ich w rodzinie pszczelej nie powinien być dłuższy niż okres wyznaczony przez producenta, a więc 8 tygodni. Dłuższy okres przetrzymywania spowoduje obniżenie dawki amitrazu docierającego do pasożytów i może spowodować obniżenie efektywności oddziaływania produktu jak również może spowodować powstanie linii roztocza Varroa destruktor opornych na tę substancję aktywną. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której nieodpowiedni sposób zawieszenia pasków powoduje, że robotnice wewnątrz ula poruszają się z dala od pasków, nie pobierając z ich powierzchni substancji aktywnej. Należy wtedy zmienić usytuowanie pasków Biowaru w gnieździe tak aby były intensywnie odwiedzane przez pszczoły i w takim przypadku można wydłużyć okres przebywania pasków w rodzinie pszczelej o kolejne 2 tygodnie.
Pytanie 4 - Ile razy w ciągu roku powinno się odymiać Apiwarolem (ile razy można najwięcej)?
Zasadą stosowania takich produktów, jakim jest m.in. Apiwarol, jest podawanie ich w rodzinach bez czerwiowych lub w obecności jak najmniejszej ilości czerwia. Amitraz podawany w dymie nie dociera do pasożytów obecnych w komórkach zasklepionych a przy tym, podany niewłaściwie może okazać się toksyczny dla czerwia nie zasklepionego. Działa więc wyłącznie na pasożyty obecne na pszczołach dorosłych i taki „pacjent” winien być leczony. W polskich warunkach klimatycznych, aczkolwiek w ostatnich latach to się zmienia, okresy bez czerwiowe w rodzinach pszczelich występują wczesną wiosną i późną jesienią. Taki też powinien by termin podawania rodzinom pszczelim Apiwarolu. Odymianie powinno odbywać się dwukrotnie wiosną i dwu- lub trzykrotnie jesienią, w sytuacji, kiedy w rodzinach pszczelich jest obserwowana minimalna ilość czerwia a temperatura zewnętrzna w dniu zabiegu wynosi co najmniej 10 °C. W niektórych przypadkach dodatkowy zabieg można przeprowadzić w okresie, kiedy matka zaprzestaje czerwienia, przygotowując się do czerwienia zimowego. W takim okresie wydatnie zmniejsza się ilość czerwia w rodzinie, w uśrednionych warunkach klimatycznych na terenie naszego kraju, ma to zwykle miejsce między połową sierpnia a pierwszymi dniami września. Trzeba jednak bardzo precyzyjnie ustalić ten okres, tak aby podany produkt nie doprowadził do niekorzystnych zmian w czerwiu. Podsumowując należy stwierdzić, że maksymalna ilość zabiegów z użyciem Apiwarolu nie powinna być większa niż 5 do 6 razy podczas całego sezonu pasiecznego.
Pytanie 5 - W jakim czasie trzeba zużyć preparat Apiwarol po otwarciu?
Zawartość otwartego opakowania  preparatu Apiwarol należy zużyć w ciągu 24 dni.