Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Puławy, dnia 03.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2017

§1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

  „BIOWET PUŁAWY” Sp. z o.o.
ul. Henryka Arciucha 2, 24-100 Puławy
NIP: 7161126796, REGON: 430691675
Tel. (81) 888 91 14
Strona www: https://biowet.pl/

§2. Postanowienia ogólne:

„BIOWET PUŁAWY” Sp. z.o.o, ul. Henryka Arciucha 2, 24-100 Puławy, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

§3. Opisprzedmiotu zamówienia:

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212000-3 – Usługi audytu

Branża w jakiej działa Zamawiający: medyczna, farmaceutyczna

 Szczegółowy zakres zamówienia:

     I. Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia

Audyt wzorniczy obejmować będzie co najmniej: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.

     II. Opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego Zamawiającego (strategii wzorniczej) zawierającego co najmniej następujące elementy:

1) ogólną charakterystykę Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;

2) ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów;

3) opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;

4) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie Zamawiającego oraz jego potencjału w tym zakresie;

5) zdefiniowanie problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;

6) możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego;

7) opis proponowanych zmian i innowacji, który zawierać będzie co najmniej:

a. opis proponowanych innowacji, w tym innowacji produktowej[1]
b. opis nowego/znacząco ulepszonego produktu (innowacja produktowa);
c. opis i znaczenie nowych cech i funkcjonalności dla odbiorców produktu;
d. potencjał rynkowy produktu;
e. konkurencyjność produktu;
f. rynek docelowy;
g. zapotrzebowanie rynkowe na produkt;
h. propozycje w zakresie dystrybucji i sprzedaży produktu;
i. rekomendacje dotyczące sposobów promocji produktu.

8) rekomendacje dalszych szczegółowych działań w przedsiębiorstwie Zamawiającego.

III. Opis metodologii audytu wzorniczego proponowanej przez Wykonawcę.

IV. Strategia wzornicza zostanie opracowana zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I Działania 4 „Wzór na konkurencję” POPW dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-4-popw-etap-i-rok-2017

V. Wykonawca zobowiązany jest do udziału ekspertów Wykonawcy, wskazanych w ofercie, w co najmniej trzech spotkaniach (czas trwania każdego ze spotkań co najmniej 4 godziny) w siedzibie Zamawiającego w celu przeprowadzenia wywiadów i zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej.

VI. Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania wyników przeprowadzonego audytu wzorniczego podczas spotkania w siedzibie Zamawiającego.

VII. Wykonawca przygotuje dwa egzemplarze strategii wzorniczej w formie papierowej, o formacie A4, spięte lub zbindowane trwale w jedną całość oraz 2 egzemplarze strategii wzorniczej w formie elektronicznej (plik w formacie ) na nośniku : CD/DVD, które dostarczy do Zamawiającego w terminie wyznaczonego spotkania.

VIII. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do opracowanej przez Wykonawcę strategii Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z Zamawiającym. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanej przez Wykonawcę strategii wzorniczej zostaną zawarte w umowie warunkowej zawartej z wybranym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu ofertowym. Uwagi PARP do strategii wzorniczej oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiając ego Wykonawca będzie uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

X. Wykonawca zobowiązany jest do wytypowania swojego przedstawiciela, który weźmie udział w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”

§4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia: w przedziale czasowym od marca do lipca 2018r., z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotu zamówienia musi rozpocząć się w terminie jednego miesiąca od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z PARP przez Zamawiającego, a okres realizacji projektu nie może przekraczać 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia
 2. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony przez Zamawiającego w konsultacji z wybranym Wykonawcą.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jak i terminów ustalonych w harmonogramie przeprowadzenia audytu Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.

§5. Umowa warunkowa

 1. Zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap (Nr konkursu 1, rok 2017) po wyborze Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ofertowym Zamawiający zawrze umowę warunkową na realizację audytu wzorniczego, która zawierać będzie co najmniej:

1) Opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego z uwzględnieniem harmonogramu i miejsca ich realizacji;

2) Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej;

3) Informację o zespole wykonawcy realizującym audyt oraz opracowującym strategię wzorniczą wraz z przypisaniem osób do poszczególnych działań;

4) Informacje o osobach wyznaczonych ze strony Zamawiającego do współpracy przy realizacji audytu i opracowania strategii wzorniczej;

5) Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za realizację działań związanych z przeprowadzeniem audytu oraz opracowaniem strategii wzorniczej;

6) Kwestie przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej;

7) Zobowiązanie wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;

8) Zobowiązanie wykonawcy do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;

9) Zobowiązanie wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z Zamawiającym;

10) Zobowiązanie wykonawcy do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez PARP;

11) Warunek uzależniający obowiązywanie umowy od umieszczenia projektu Zamawiającego na liście projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej opublikowanej na stronie internetowej PARP albo warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania informacji od PARP o przyznaniu dofinansowania. Do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie Zamawiający realizuje projekt na własne ryzyko;

12) Zobowiązanie wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW.

§6. Warunki udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

a) Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki, w tym w branży Zamawiającego.

b) Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu produktów tj. wykonał co najmniej jeden projekt produktu w branży Zamawiającego wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

Branża Zamawiającego: medyczna, farmaceutyczna

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty:

1) opis doświadczenia Wykonawcy;

2) wykaz wykonanych co najmniej trzech projektów dotyczących projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek, w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w trzech różnych branżach gospodarki, w tym w branży stanowiącej branżę Zamawiającego. Wykaz powinien zawierać w szczególności następujące informacje: rok wykonania projektu, nazwę zamawiającego, nazwę projektu, oznaczenie branży, której dotyczył projekt, zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi W celu przygotowania wykazu wykonanych projektów, Wykonawca może posłużyć się wzorem stanowiącym załącznik nr 3Wykaz wykonanych projektów.

3) portfolio projektów produktów wykonanych przez Wykonawcę, w tym co najmniej 1 projekt produktu w branży, w której działa Zamawiający

4) dokumenty potwierdzające wykazywane doświadczenie – dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi

Z treści załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów, mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia jeden z Wykonawców samodzielnie.

 1. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 2. Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazani eksperci muszą posiadać doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w trzech różnych branżach gospodarki, w tym w branży Zamawiającego. Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.

Branża Zamawiającego: medyczna, farmaceutyczna

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty:

1) opis doświadczenia (portfolio) ekspertów;

2) wykaz co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek, w ostatnich pięciu latach w trzech różnych branżach w tym w branży Zamawiającego. Wykaz ekspertów powinien zawierać w szczególności następujące informacje: imię i nazwisko eksperta, rok wykonania projektu, nazwę zamawiającego, nazwę projektu, oznaczenie branży, której dotyczył projekt, zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami. W celu przygotowania wykazu wykonanych projektów, Wykonawca może posłużyć się wzorem stanowiącym załącznik nr 4 Wykaz ekspertów niniejszego zapytania ofertowego.

3) portfolio ekspertów w zakresie zrealizowanych projektów wzorniczych

4) dokumenty potwierdzające wykazywane doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi

Z treści załączonych do oferty Wykonawcy i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia jeden z Wykonawców samodzielnie.

 1. Powiązaniakapitałowe lub osobowe

Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm .), tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 zapytania ofertowego. Z treści załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia, mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

 1. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów czy oświadczenia lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym będzie to skutkowało odrzuceniem

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

§7.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. Kryteria wyboru oferty i ich znacznie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym i kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych

Kryterium I: Cena brutto oferty

Znaczenie: 100%

 1. Sposób oceny ofert: Poniższej ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z ubiegania się o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone.

1) Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium I: Cena brutto oferty: 100% – stosując poniższe zasady:

Poszczególne oferty otrzymują liczbę punktów wyliczoną według poniższej formuły:

najniższa oferowana cena brutto

C = ——————————————————– x 100

cena oferty badanej brutto

Ceną braną pod uwagę przy ocenie ofert jest cena brutto oferty za realizację całości zamówienia.

Oferta w Kryterium I może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 1. Łączna ocena ofert:

1) Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w łącznej Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. W przypadku odmowy podpisania umowy warunkowej przez wybranego Wykonawcę Zamawiający może zawrzeć umowę warunkową z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów.

§8. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 1.  Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

a) Opis metodologii audytu wzorniczego.
b) Opis doświadczenia Wykonawcy.
c)Wykaz wykonanych projektów, stanowiącym załącznik nr 3 zapytania ofertowego.
d) Portfolio projektów produktów.
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy.
f) Opis doświadczenia (portfolio) ekspertów.
g) Wykaz ekspertów, stanowiącym załącznik nr 4 zapytania ofertowego.
h) Portfolio ekspertów w zakresie zrealizowanych projektów wzorniczych.
i) Dokumenty potwierdzające doświadczenie ekspertów.
j) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę – złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy warunkowej w sprawie realizacji zamówienia. Oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy warunkowej w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia, okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

§9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Miejsce oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego: „BIOWET PUŁAWY” Sp. z.o.o, ul. Henryka Arciucha 2, 24-100 Puławy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2017 (decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).
 3. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami: Paulina Berbeć, tel. 81 888 91 36 e-mail: pberbec@biowet.pl
 4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

§10.Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.

§11. Warunki zmiany umowy:

 1. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;

b. zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);

c. przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy warunkowej zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§12. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych projektów
Załącznik nr 4 – Wykaz ekspertów

       Wiceprezes Zarządu lek. wet. Andrzej Borowski

[1] według definicji Oslo Manual https://home.agh.edu.pl/~kkulak/lib/exe/fetch.php?media=user:konrad:vary:oslo-manual.pdf

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

ZAPYTANIE 1.4 E.1 nowe