Regulamin konkursu użytkowników FANPAGE I INSTAGRAM „Konkurs dla Studentów i Lekarzy Weterynarii”

 • Konkurs „Dla studentów i lekarzy weterynarii” organizowany jest  przez Firmę Biowet Puławy Sp z. o.o. z siedzibą w Puławach, przy ul. Arciucha 2 w terminie 14.07- 26.07.2019, zwaną dalej Organizatorem

  • § 1
   Celem Konkursu jest stworzenie pozytywnego wizerunku firmy, pobudzenie lekarzy i studentów do kreatywności. Zadaniem uczestników konkursu jest opisanie swojej najzabawniejszej historii w lecznicy weterynaryjnej, poprzez napisanie komentarza na naszej stronie facebookowej, zwanego dalej Utworem
  • § 2
   Zasady uczestnictwa w konkursie:
   1. W Konkursie może brać udział każdy lekarz weterynarii lub student weterynarii, który:

  – polubi profil Biowet Puławy na facebooku,

  – polubi post o konkursie „Dla studentów i lekarzy weterynarii”,

  – udostępni post na swoim profilu facebookowym,

  – napisze w komentarzu o swoim najzabawniejszym dniu pracy/studiów weterynaryjnych,
  2. W Konkursie mogą brać udział jedynie te komentarze, które nie brały dotychczas udziału ani nie biorą obecnie udziału w żadnym innym konkursie.
  3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie autorskie komentarze.
  4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
  5. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jeden komentarz biorący udział w konkursie.

  • § 3

  Udział w konkursie mogą brać  jedynie osoby pełnoletnie. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie Organizatorowi konkursu swoich danych osobowych(imię, nazwisko, adres zamieszkania) i akceptacja niniejszego regulaminu.
  § 4
  1. Nadesłane komentarze będą oceniane przez jury, powołane przez Organizatora konkursu.
  Jury wybierze najciekawszy komentarz, według własnego uznania.
  2. Dla autorów wybranych komentarzy przewidziane są nagrody.

  • § 5
   Komisja konkursowa spośród wszystkich uczestników konkursu, wyłoni pięciu zwycięzców (Nagrodzony uczestnik konkursu). Każdy zwycięzca może wybrać jedną z pięciu nagród:
   1. Bluza lekarska w wybranym rozmiarze,
  1. Zestaw narzędzi (pean, nożyczki, cęgi do pazurów Doggyman, bandaż fun- flex),
  2. Bezrękawnik polarowy w wybranym rozmiarze,
  3. Bluza polarowa w wybranym rozmiarze,
  4. Opakowanie banaży fun-flex 7,5cm x 4,5m(10 szt).
  • § 6
   Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione listownie bądź pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.
   § 7
   1. Nagrodzony uczestnik konkursu nieodpłatnie udziela prawa na wykorzystanie komentarza w celach marketingowych na wszelkich polach eksploatacji przez Firmę Biowet Puławy  Sp. z o.o. .
  1. Nagrodzony uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej treści komentarza, w zakresie umożliwiającym przekazanie autorskich praw majątkowych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Nagrodzony uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej treści komentarza na czas nieoznaczony, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, będącym utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nagrodzony uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie stworzoną treścią komentarza,  będącego przedmiotem niniejszego regulaminu przez Organizatora, a także przenosi na Organizatora prawo do wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami tego utworu (prawa zależne). Nagrodzony uczestnik konkursu  upoważnia Organizatora  do dokonywania zmian i przeróbek utworu, a w szczególności zmian i przeróbek utworu związanych z wykorzystaniem utworu w materiałach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych.
   § 8
   Przesłanie komentarza, pod facebook’owym postem na facebooku, na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

  Organizator

  Biowet Puławy Sp. z o. o.

Regulamin PDF