Suiferrin®

Żelazo (III) w kompleksie z dekstranem 100mg/ml. Roztwór do wstrzykiwań  dla...

Email
Kategoria:

Opis

Iniekcyjny preparat z dekstranem żelaza dla świń i bydła

Zawartość substancji czynnej  i innych substancji
1 ml produktu zawiera:

Substancja czynna:
Żelazo (III) w postaci kompleksu z dekstranem  100 mg

Substancje pomocnicze:
Fenol  5 mg

Wskazania lecznicze
Profilaktyczne i lecznicze zastosowanie podczas anemii będącej następstwem niedoboru żelaza. Suiferrin uzupełnia niedobory żelaza w organizmie, pobudza układ krwiotwórczy do syntezy hemoglobiny, zwiększa ilość erytrocytów.

Przeciwwskazania
Zaburzenia czynności wątroby i niewydolność nerek.
Nadwrażliwość na dekstran żelaza.
Niedokrwistości nie związane z niedoborem żelaza. 

Działania niepożądane
Dekstran żelaza w rzadkich przypadkach u warchlaków wywołuje objawy wstrząsu  anafilaktycznego, a w przypadkach skrajnych upadki. Przyczynami mogą być czynniki genetyczne, brak witaminy E lub selenu. W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić podrażnienie, obrzęk i brązowe zabarwienie okolicznych tkanek. Przy dużych niedoborach witaminy E i/lub selenu w diecie loch, może wystąpić u prosiąt nadwrażliwość na żelazo objawiająca się nudnościami, wymiotami i nagłą śmiercią po około godziny od podania produktów zawierających związki żelaza.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dla każdego gatunku, drogi i sposób podania
Stosować domięśniowo lub podskórnie.
Prosięta, warchlaki: 2 ml/ zwierzę.
Cielęta: 4-8 ml/zwierzę.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Brak

Okres karencji
Tkanki jadalne: zero dni.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Dekstran żelaza u warchlaków może wywołać wstrząs anafilaktyczny. Przyczynami mogą być czynniki genetyczne, brak witaminy E lub selenu. Przy podejrzeniu niedoboru witaminy E i/lub selenu nie należy podawać produktów zawierających związki żelaza.

Produktu nie należy podawać drogami innymi od zalecanych. Dożylne podanie może prowadzić do ostrego zatrucia przejawiającego się przede wszystkim szokiem anafilaktycznym. Może dojść do nagłych upadków zwierząt bez objawów zwiastunowych lub też mogą występować objawy ze strony układu nerwowego: zaburzenia równowagi, postępująca depresja prowadząca do śpiączki. Po doustnym podaniu produktu mogą wystąpić krwawe wymioty, biegunka lub zaparcia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia przypadkowej samoiniekcji. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża:
Nie dotyczy.

Laktacja:
Nie dotyczy.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Produktu nie powinno się podawać równolegle z doustnymi produktami zawierającymi żelazo.

Nie zaleca się podawania produktu łącznie z tetracyklinami i związkami chelatującymi, ponieważ jony żelaza mogą z nimi tworzyć trudno rozpuszczalne kompleksy uniemożliwiające wchłanianie.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
W przypadku przedawkowania produktu mogą wystąpić zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego: krwawe wymioty, biegunki lub zaparcia. Nadmiar żelaza może wywołać wstrząs, zaburzenia pracy serca prowadzące do zapaści, duszność oraz niewydolność nerek przejawiającą się skąpomoczem lub bezmoczem.

Objawy chronicznego zatrucia żelazem wynikają z zaburzeń funkcji wątroby spowodowanych kumulacją żelaza w hepatocytach i komórkach Kupffera.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposobie usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Dostępne opakowania:
Butelka ze szkła zawierająca 100 ml lub 250 ml produktu, pakowana pojedynczo w pudełko tekturowe.

Okres ważności
3 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży. Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego produkt należy zużyć w ciągu 28 dni.

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Biowet Puławy Sp z o. o.
Arciucha 2, 24-100 Puławy
Tel./fax: (81) 886 33 53, Tel: (81) 888 91 00
e-mail:sekretariat@biowet.pl

2017-03-23 decyzja
2017-03-23 CPLW

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

bydło, świnie

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania