Acticarp

Karprofen 50 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań dla bydła

Email
Kategoria: Tag:

Opis

Roztwór do wstrzykiwań dla bydła
(Karprofen 50 mg/ml)

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej i innych substancji
Na 1 ml:
Substancja czynna: Karprofen  50mg
Substancje pomocnicze: Etanol bezwodny

Produkt jest klarownym roztworem, barwy jasno-słomkowożółtej.

Wskazania lecznicze
Produkt przeznaczony jest do stosowania jako uzupełnienie terapii antybiotykowej w zwalczaniu
klinicznych objawów w przebiegu ostrych chorób zakaźnych układu oddechowego oraz ostrego zapalenia wymienia u bydła.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną, substancję pomocniczą.
Nie stosować u zwierząt z upośledzoną czynnością pracy serca, wątroby lub nerek.
Nie stosować u zwierząt z chorobą wrzodową lub krwawieniami układu pokarmowego.
Nie stosować u zwierząt ze stwierdzoną dyskrazją krwi.

Działania niepożądane
Badania przeprowadzone u bydła wykazały możliwość pojawienia się przemijającej lokalnej reakcji w miejscu podania preparatu. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga  i sposób podania
Produkt powinien być podawany jako pojedyncze wstrzyknięcie podskórne lub dożylne w dawce
1,4 mg karprofenu/kg masy ciała (1 ml/35 kg), w połączeniu z terapią antybiotykową (w razie konieczności).

Okres karencji
Tkanki jadalne: 21 dni
Mleko: zero godzin 

Szczególne środki ostrożności przy przechowywaniu
Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie używać po upływie daty ważności podanej na zewnętrznym opakowaniu i etykiecie opakowania bezpośredniego.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Należy unikać stosowania preparatu u zwierząt odwodnionych, z hipowolemią lub hipotensją, z uwagi na potencjalne ryzyko zwiększenia działania toksycznego na nerki. Należy unikać jednoczesnego podawania potencjalnie nefrotoksycznych leków. Nie przekraczać zalecanych dawek oraz czasu terapii. Nie stosować innych NLPZ jednocześnie lub w czasie 24 godzin od podania.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
Zarówno karprofen, jak i inne NLPZ wykazywały w badaniach laboratoryjnych zdolność do wywoływania fotosensybilizacji. Należy unikać kontaktu preparatu ze skórą. W takim przypadku należy natychmiast umyć miejsce kontaktu.

Stosowanie w ciąży
Z uwagi na brak specjalnych badań u ciężarnego bydła, stosowanie preparatu w okresie ciąży powinno odbywać się na podstawie przeprowadzonej przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje
Dla karprofenu nie były zgłaszane znaczące interakcje z innymi produktami leczniczymi. W trakcie badań klinicznych u bydła z zastosowaniem czterech różnych grup antybiotyków: makrolidów, tetracyklin, cefalosporyn i potencjalizowanych penicylin nie zaobserwowano interakcji. Jednakże karprofen, podobnie jak i inne NLPZ, nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi lekami z grupy NLPZ lub glikokortykoidów. Należy dokładnie obserwować zwierzęta, u których zastosowano karprofen razem z antykoagulantami.

Z uwagi na fakt, że terapia przy użyciu NLPZ może wiązać się z upośledzeniem czynności ze strony układu pokarmowego lub nerek, należy rozważyć zastosowanie terapii uzupełniającej płyny, szczególnie w przypadku leczenia ostrego zapalenia wymienia.

NLPZ w bardzo wysokim stopniu wiązane są z białkami osocza i mogą konkurować z innymi lekami, które są także wiązane z białkami w dużym stopniu. Jednoczesne stosowanie takich leków może wywoływać efekty toksyczne.

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Przedawkowanie
W badaniach klinicznych, nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych po podaniu podskórnym lub dożylnym dawek nawet 5-krotnie przekraczających zalecaną dawkę.

Nie ma swoistego antidotum na przedawkowanie karprofenu. W takim przypadku należy zastosować terapię wspomagającą, stosowaną w sytuacjach przedawkowania NLPZ.

Specjalne środki ostrożności przy unieszkodliwianiu nie zużytego produktu leczniczego lub odpadów pochodzących z tego produktów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska

Wielkość opakowania
50ml

Okres ważności
3 lata

Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.
Wyłącznie dla zwierząt
.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
EcupharNV  Legeweg 157-i 8020 Oostkamp, Belgia

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
Biowet Puławy Sp. z o.o.
ulArciucha 2, 24100 Puławy, Polska

2015-07-06 CPLW

Dodatkowe informacje

WEDŁUG GATUNKÓW

bydło

WEDŁUG WSKAZAŃ

przeciwbólowe i przeciwgorączkowe

Podawanie

Podawanie

Do pobrania

Do pobrania