KONKURS dla lekarzy weterynarii na artykuł

ZASADY KONKURSU:

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym konkursie przygotowanym dla lekarzy weterynarii.

Opisz przypadek leczenia zwierząt, w którym został zastosowany preparat Vecort.

REGULAMIN  KONKURSU  DLA  LEKARZY WETERYNARII  NA  OPRACOWANIE  ARTYKUŁU „STOSOWANIE PREPARATU VECORT W CODZIENNEJ PRAKTYCE WETERYNARYJNEJ”

REGULAMIN

Konkurs dla  Lekarzy Weterynarii na opracowanie artykułu organizowany jest przez Firmę Biowet Puławy Sp z. o.o. z siedzibą w Puławach, przy ul. H. Arciucha 2 (dalej jako „Organizator”).

§1 [Cel konkursu]
Celem Konkursu jest zaprezentowanie twórczości lekarzy weterynarii poprzez opracowanie artykułu dotyczącego stosowania preparatu Vecort w codziennej praktyce weterynaryjnej.

§2 [ Temat konkursu]
Do napisania artykułu Lekarz weterynarii użyje własnych materiałów i narzędzi, opisując przypadek lub przypadki leczenia zwierząt w swojej praktyce, w których zastosował preparat Vecort, produkowany przez Biowet Puławy Sp. z o. o.
Artykuł powinien zawierać: opis zwierzęcia i jego stan zdrowotny przed leczeniem, przeprowadzoną diagnostykę przed i po leczeniu, opis zastosowanego leczenia i uzyskane efekty terapeutyczne.

§3  [Zasady uczestnictwa]

 1. W Konkursie może brać udział każdy praktykujący lekarz weterynarii.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

§4 [Przedmiot Konkursu]

 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie sporządzenie artykułu o tematyce weterynaryjnej.
 2. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały dotychczas udziału ani nie biorą obecnie udziału w żadnym innym konkursie.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorskie.
 4. Artykuł powinien być napisany w języku polskim.
 5. Artykuł powinien być zgodny z wymaganiami redakcyjnymi:
 • objętość min 1 strona A4 ze spacjami i przypisami,
 • rodzaj czcionki Arial,
 • rozmiar czcionki 12 (przypisy 10),
 • odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.

6. Do artykułu należy dołączyć:

 • formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • artykuł należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: reklama@biowet.pl lub adejko@biowet.pl lub na adres: Biowet Puławy Sp. z o. o. ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy z dopiskiem: „Konkurs dla Lekarzy – WET MAGAZYN nr 2/2021”.

Termin nadsyłania prac upływa 30 lipca 2021 r. (włącznie).

§5  [Przystąpienie do Konkursu]

Przez przystąpienie do Konkursu należy rozumieć nadesłanie zgłoszenia konkursowego, składającego się z artykułu oraz wypełnionych i podpisanych załączników, wskazanych w § 4 ust, 6 niniejszego Regulaminu.

§6 [Ocena artykułów]

 1. Artykuły nadesłane na Konkurs są oceniane przez Jury, ustalone przez Organizatora.
 2. Jury wybierze 3 najciekawsze artykuły.

§7  [Ogłoszenie wyników]

 1. Komitet Organizacyjny poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie.
 1. Organizator ma obowiązek ogłoszenia nagrodzonych artykułów do 15 sierpnia 2021r.

§8  [Nagrody]

 1. Nagrodami są: trzy zestawy książek z serii „ Choroby wewnętrzne małych zwierząt”, R. W. Nelson, C.G. Couto, wyd. V, 2016, opr. twarda. Każdy zestaw składa się z 3 tomów.
 2. Warunkiem odebrania nagród jest okazanie organizatorom prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 3. Autorzy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za publikację artykułów.
 4. Komitet Organizacyjny ma prawo przyznać dodatkowe nagrody.

§9 [Należności podatkowe]

Należności podatkowe, wynikające z przyznania i przekazania nagrody, ureguluje Organizator.

Zdobywca nagrody zobowiązany jest przekazać Organizatorowi dane niezbędne do uregulowania podatku, w tym numer NIP.

§10 [Postanowienia końcowe]

1.Udział w konkursie jest jednoznaczny z  przyjęciem warunków niniejszego regulaminu  i nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania artykułu w celach marketingowych na wszelkich polach eksploatacji przez Firmę Biowet Puławy Sp. z o.o.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji niniejszego regulaminu lub przebiegu

Konkursu rozstrzyga Biowet Puławy Sp. z o. o.

Organizator

Biowet Puławy Sp. z o. o.