Puławy, dn. 01.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

Szanowni Państwo,
Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

Kod wspólnego słownika zamówień (CPV) dla tego zamówienia to:
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Projekt budowlany laboratorium prowadzenia badań na zwierzętach w systemie GMP, GLP na poziomie BSL2 i BSL3 i wniosek o wydanie zezwolenia na budowę – pełna dokumentacja wszystkich branż:

 • Technologia
 • Opis techniczny
 • Rzuty
 • Specyfikacja wyposażenia
 • Schematy instalacji (P&ID)
 • Podsumowanie zapotrzebowania na media
 • Architektura
 • Konstrukcje
 • Plan zagospodarowania terenu (w tym inwentaryzacja zieleni oraz pozwolenie na wycinkę)
 • Instalacje mechaniczne – wentylacja, instalacje sanitarne, instalacje p-poż.
 • Instalacje elektryczne – zasilanie urządzeń, oświetlenie, instalacje niskoprądowe
 • Automatyka, system sterowania i monitoringu
 1. Uzyskanie zatwierdzenia i opieczętowanie projektu przez niezbędnych rzeczoznawców wszystkich branż (Sanepid, PPOŻ., BHP).
 2. Sporządzenie wniosku o zezwolenie na budowę wraz z uzgodnieniami, uzyskanie prawomocnego zezwolenia .
 3. Wykonanie projektów branżowych wykonawczych – pełna dokumentacja wszystkich branż (jak w projekcie budowlanym) oraz szczegółowy opis techniczny (z podaniem konkretnych standardów i typów urządzeń).
 4. Przygotowany przez Wykonawcę Projekt Budowlany będzie załącznikiem technicznym do wniosku o wydanie zezwolenia na budowę. Projekt Budowlany będzie załącznikiem technicznym do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt Wykonawczy będzie określał zakres i sposób wykonania prac realizacyjnych.
 5. Oprócz prac projektowych w zakres prac wchodzą wszelkie czynności niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwolenie na budowę
 6. Projekt wykonawczy będzie zawierał zbiór dokumentów (opisy, obliczenia, schematy, rzuty) określających rozwiązanie techniczne w stopniu szczegółowości zapewniających wykonawcom wszystkich branż podstawę prac budowlano- montażowych.
 7. Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę oraz Projekt Wykonawczy będzie zawierać wszelkie uszczegółowienia niezbędne do wykonania prac z niego wynikających oraz wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikających z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów i Umowy. Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę oraz Projekt Wykonawczy będą wykonane poprawnie pod względem merytorycznym i formalno- prawnym oraz zgodnie z przepisami, w tym przepisami techniczno- budowlanymi i Polskimi Normami, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
 8. Wykonawca gwarantuje, że podmiot umowy zostanie wykonany z najwyższą starannością, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi przepisami i normami prawnymi oraz będzie posiadać cech indywidualnych autorskich rozwiązań technicznych.
 9. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w polskiej wersji językowej w ilości trzech egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednej wersji elektronicznej (w formatach dwg i pdf).
 10. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy i podpisanie Protokołu Przekazania/ odbioru.

Miejsce prowadzenia inwestycji:

Biowet Puławy Sp. z o.o.
ul. Arciucha 2
24-100 Puławy

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących terminach:

 1. Projekt budowlany – nie później niż do 31.09.2017
 2. Projekt wykonawczy – nie później niż do 31.11.2017

Wykonawca (Oferent) dokonuje wykonania prac w oparciu o projekt koncepcyjny budynku udostępniony przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – tj. oferta musi obejmować wszystkie opisane powyżej czynności.

Wszelkie kwestie nie ujęte w Ofercie zamówienia zostaną zawarte w umowie z Wykonawcą.

Zamawiający:
Biowet Puławy Sp. z o.o.,
Arciucha 2,
24-100 Puławy
NIP: 716-11-26-796

Orientacyjny termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: 06.2017 r.
Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące Oferenta (kryterium dopuszczające do udziału w postępowaniu) – tj. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Oferent powinien spełniać następujące warunki:

– Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości, ewentualne błędy, opuszczenia i inne wady fizyczne zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt,

– wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował min. 1 wielofunkcyjne, zaawansowane technologicznie budynki laboratoriów prowadzenia badań biologicznych i/lub badań na zwierzętach w systemie GMP, GLP na poziomie BSL2 i BSL3.

Spełnianie wymagań dopuszczających do udziału w postępowaniu weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oraz dokumentów Oferenta o spełnianiu tychże wymagań.

W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia dodatkowych dokumentów poświadczających spełnianie wymagań.

Termin składania ofert: 12.07.2017 r. do godziny 15:00

Termin upływu ważności oferty: nie wcześniej niż 31.07.2017 r.

Forma składania ofert:

Ofertę należy składać na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z załącznikami w postaci oświadczenia oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się również przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Decyduje data wpływu do Sekretariatu Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail.

Adres do korespondencji:

Biowet Puławy Sp. z o.o.
Arciucha 2,
24-100 Puławy
Tel. 81 888 91 14
Adres e-mail: sekretariat@biowet.pl

Kryterium oceny ofert:
– cena – 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji:
Wybór na podstawie ceny (100%) będzie dokonywany wyłącznie spośród ofert spełniających kryterium dopuszczające, udokumentowane zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym – zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów przyznana dla badanej oferty = (najniższa cena łączna/ łączna cena oferty badanej) x 100 pkt

Oferty niekompletne / bez wymaganych załączników / zawierające braki formalne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Załączniki do Zapytania ofertowego:
– Załącznik nr 1
Rys. Układ pomieszczeń – 1.1
Rys. Układ pomieszczeń – 1.2
Rys. Przekrój A-A

                Wiceprezes lek. wet. Edmund Giedrojć

No Comment

You can post first response comment.