SIERPIEŃ MIESIĄCEM PSZCZÓŁ

REGULAMIN  KONKURSU „Sierpień miesiącem pszczół”

 

Konkurs „Sierpień miesiącem pszczół” organizowany jest  przez Firmę Biowet Puławy Sp z. o.o. z siedzibą w Puławach, przy ul. Arciucha 2 w terminie 01.08- 31.08.2019, zwaną dalej Organizatorem

§ 1

Celem Konkursu jest propagowanie działań społecznościowych na rzecz zdrowia pszczół, poprzez stworzenie hasła reklamowego, zwanego dalej Utworem

§ 2

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. W Konkursie może brać udział każda osoba, która:

– zaloguje się na facebooku na profilu Biowet Puławy,

– polubi post o konkursie „Sierpień miesiącem pszczół”,

– zaprosi w komentarzu dwie osoby do zabawy,

– prześle przez facebook hasło reklamowe dotyczące działań społecznościowych na rzecz zdrowia pszczół.
2. W Konkursie mogą brać udział jedynie te hasła reklamowe, które nie brały dotychczas udziału ani nie biorą obecnie udziału w żadnym konkursie.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie autorskie hasła reklamowe.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno hasło reklamowe.

§ 3

Udział w konkursie mogą brać  jedynie osoby pełnoletnie. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie Organizatorowi konkursu swoich danych osobowych(imię, nazwisko, adres zamieszkania).

§ 4

1. Nadesłane hasła reklamowe będą oceniane przez jury, powołane przez Organizatora konkursu.
Jury wybierze najciekawsze hasła reklamowe, według własnego uznania.
2. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody.

§ 5

Komisja konkursowa spośród wszystkich uczestników konkursu, wyłoni sześciu zwycięzców (Nagrodzony uczestnik konkursu). Każdy zwycięzca może wybrać jedną z pięciu nagród:
1. Bluza pszczelarska rozpinana z kapeluszem z siatką dookoła beżowa,

2. Kapelusz pszczelarski z płótnem z tyłu,

3. Podkurzacz Bee Tools nierdzewny,

4. Głośnik bezprzewodowy JBL,

5. Kompedium leków 2019.

§ 6

Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione listownie bądź pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.

§ 7

1. Nagrodzony uczestnik konkursu nieodpłatnie udziela prawa na wykorzystanie haseł reklamowych w celach marketingowych na wszelkich polach eksploatacji przez Firmę Biowet Puławy  Sp. z o.o. .

2. Nagrodzony uczestnik konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej treści hasła,  w zakresie umożliwiającym przekazanie autorskich praw majątkowych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Nagrodzony uczestnik konkursu  przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej treści hasła na czas nieoznaczony, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, będącym utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nagrodzony uczestnik konkursu  wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie stworzoną treścią hasła,  będącego przedmiotem niniejszego regulaminu przez Organizatora, a także przenosi na Organizatora prawo do wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami tego utworu (prawa zależne). Nagrodzony uczestnik konkursu  upoważnia Organizatora  do dokonywania zmian i przeróbek utworu, a w szczególności zmian i przeróbek utworu związanych z wykorzystaniem utworu w materiałach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych.

§ 8

Przesłanie hasła reklamowego na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 

Organizator

Biowet Puławy Sp. z o. o.

https://www.facebook.com/BiowetPulawy/