syntarpen-prolongatum-nowe-01 – Kopia

Syntarpen prolongatum

Email

Zawiesina dowymieniowa dla bydła, stosowana przy profilaktyce zapaleń gruczołu mlekowego krów w okresie zasuszania

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
10 g produktu zawiera:
Substancja czynna:
kloksacylina benzatynowa   600 mg

Wskazania lecznicze
Produkt stosowany jest w leczeniu zapaleń gruczołu mlekowego wywoływanych przez Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis u krów w okresie zasuszania.

Przeciwwskazania
Nie stosować u zwierząt uczulonych na penicyliny.
Nie stosować w przypadkach oporności bakterii na kloksacylinę.

Działania niepożądane
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje uczuleniowe.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania
Syntarpen prolongatum jest zawiesiną do stosowania dowymieniowego. Preparat należy podać po ostatnim udoju przed wprowadzeniem krowy w okres zasuszania, nie później jednak niż 35 dni przed terminem porodu. Lek wprowadza się jednorazowo w dawce 600 mg kloksacyliny benzatynowej (1 tubostrzykawka) do każdej ćwiartki wymienia.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Przed zastosowaniem produkt należy ogrzać do temperatury ciała zwierzęcia. Okolice otworów strzykowych dokładnie oczyścić i odkazić. Po podaniu leku każdy strzyk zanurzyć w roztworze odkażającym (dipping).

Okres karencji
Tkanki jadalne: 40 dni.
Mleko: 40 dni od podania leku i nie mniej niż 5 dni po porodzie.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze  poniżej 25oC. Nie zamrażać.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanym na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:
Brak

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki testu oporności bakterii wyizolowanych od chorych zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być prowadzone w oparciu o lokalne informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości izolowanych bakterii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Osoby o stwierdzonej nadwrażliwości na penicyliny powinny unikać kontaktu z produktem.

Ciąża:
Można stosować w okresie ciąży.

Laktacja:
Nie stosować w okresie laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
Produktu leczniczego Syntarpen prolongatum nie należy stosować równocześnie z tetracyklinami, chloramfenikolem, makrolidami i linkozamidami a także z roztworami aminokwasów.
Działanie leku zwiększają niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, fenylobutazon itp).

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Po jednorazowym podaniu kloksacyliny benzatynowej w dawce 1g na płat nie stwierdzono objawów przedawkowania. Ze względu na charakter produktu w praktyce nie ma możliwości przedawkowania.

Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonano badań zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego  produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Dostępne opakowania
Tubostrzykawki dowymieniowe z LDPE, o zawartości 10 g, pakowane po 10 sztuk w pudełko tekturowe.

Okres trwałości
24 miesiące.

Wyłącznie dla zwierząt.
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Podmiot odpowiedzialny:
Biowet Puławy Sp. z o.o.
ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy
tel./fax (81) 886 36 11
(81) 888 91 01

Miejsce wytwarzania:
Norbrook Laboratories Limited
Station Works, Camlough Road, Newry
Co. Down, BT 35 6JP, Irlandia Północna

 

2015-08-10  ChPL

2015-06-10 decyzja urpl