Oxyvet komp

Oxyvet

Email

oksytetracykliny chlorowodorek – 50 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych
Oksytetracykliny chlorowodorek – 50 mg/ml

Wskazania lecznicze
Wskazaniem do stosowania jest leczenie zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na substancję czynną produktu, w szczególności:

u koni:
– w zapaleniu oskrzeli, odoskrzelowym zapaleniu płuc wywołanym przez Pasteurella multocida, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Myscoplasma spp.,
– w zołzach wywołanych przez Streptococcus equi.

u bydła, cieląt i owiec:
– w enzootycznym odoskrzelowym zapaleniu płuc wywołanym przez Myscoplasma spp., Pasterella multocida, Haemophilus spp.
– chlamydiozie wywołanych przez Chlamydia psiyttaci
– anaplazmozie wywołanej przez Anaplasma marginale
– promienicy wywołanej przez Actinomyces spp., aktinobacilozie wywołanej przezActinobacillus ligieresii

u świń:
– w enzootycznym zapaleniu płuc wywołanym przez Pasteurella multocida, Actinobacillus pluropneumoniae, Mycoplasma spp.
– w różycy wywołanej przez Erysipelothriix rhusioptahie

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować u zwierząt z niewydolnością nerek i wątroby.

Działania niepożądane
Szybkie iniekcje dożylne u koni często prowadzić mogą do zapaści. W przypadku podawania leku koniom narażonym na czynniki stresowe, dochodzić może rzadko do wystąpienia groźnych biegunek (colitis X). U osobników nadwrażliwych na tetracykliny bardzo rzadko występować mogą reakcje alergiczne lub wstrząs anafilaktyczny. Podanie domięśniowe preparatu u bydła może powodować znaczny dyskomfort w miejscu podania, natomiast u świń obserwuje się średniego stopnia podrażnienie w postaci obrzęku i wylewów krwotocznych. Przy długo trwałym stosowaniu preparatu istnieje możliwość wystąpienia biegunki. Podawanie Oxyvetu samicom w ciąży często prowadzić może do przebarwienia szkliwa zębów u płodów. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego preparatu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie i drogi podania
Oxyvet® podaje się w iniekcjach domięśniowych lub dożylnych w dawkach:

konie:
dożylnie 5 mg oksytetracykliny/kg m.c. co 12 – 24 godziny przez okres do 5 dni;
1 ml roztworu na 10 kg m.c. dożylnie co 12 – 24 godziny przez okres do 5 dni.

bydło, owce:
domięśniowo lub dożylnie 5 -10 mg oksytetracykliny/kg m.c. co 24 godziny przez okres 3 – 5 dni;
1 – 2 ml roztworu na 10 kg m.c. domięśniowo lub dożylnie co 24 godziny przez okres 3 – 5 dni.

cielęta:
dożylnie 5 mg oksytetracykliny/kg m.c. co 24 godziny przez okres 3 – 5 dni;
1ml roztwory na 10 kg m.c. dożylnie co 24 godziny przez okres 3-5 dni;
domięśniowo 5 -10 mg oksytetracykliny/kg m.c. co 24 godziny przez okres 3 – 5 dni;
1-2 ml roztworu na 10 kg m.c. domięśniowo co 24 godziny przez okres 3-5 dni;

świnie:
domięśniowo 5 -10 mg oksytetracykliny/kg m.c. co 24 godziny przez okres 3 – 5 dni;
1-2 ml roztworu na 10 kg m.c. domięśniowo co 24 godziny przez okres 3-5 dni;
W przypadku iniekcji dożylnych produkt należy podawać powoli.

Zalecenia dla prawidłowego podawania
W przypadku iniekcji dożylnych produkt należy podawać powoli.

Okresy karencji
Tkanki jadalne bydła, owiec, świń – 21 dni.
Nie stosować u koni, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.
Nie stosować u krów i owiec w okresie laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Roztwór należy zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
Aby ograniczyć występowanie zmian zapalnych w miejscu iniekcji domięśniowych, zaleca się podanie preparatu w niewielkich objętościach, w głębokiej iniekcji domięśniowej, a przy długotrwałej terapii – unikanie podawania preparatu dwa razy w to samo miejsce. u koni narażonych na czynniki stresowe, podawanie tetracyklin powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością ze względu na występowanie ostrych biegunek które mogą być przyczyną śmierci (colitis X). Stosowanie produktu powinno opierać się na wynikach badania wrażliwości bakterii na antybiotyk oraz być zgodne z prawami i lokalnymi przepisami prowadzenia terapii antybiotykowej. Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Samoiniekcja może spowodować bolesność. Osoby o znanej nadwrażliwości na tetracykliny powinny stosować produkt z zachowaniem ostrożności. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu leku ze skórą należy natychmiast przemyć to miejsce wodą z mydłem. Ze względu na fakt, że bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży nie zostało określone, nie zaleca się stosowania go w czasie ciąży. Nie podawać w okresie laktacji. Tetracyklin nie należy podawać jednocześnie z penicylinami i aminoglikozydami. Nie podawać łącznie z lekami o działaniu hepto- lub nefrotoksycznym. Stosować z ostrożnością w trakcie terapii lekami z grupy glikokortykosteroidów. W skutek przekroczenia zalecanej dawki produktu rozwinąć się może działanie hepto- lub nefrototoksyczne, a przy dożylnym podawaniu może dojść do wystąpienia zapaści. W takim przypadku należy zaprzestać podawania i zastosować leczenie objawowe. U bydła z septicemią i endotokseminą prze-kroczenie zalecanych dawek oksytetracykliny może spowodować zaburzenia czynności nerek prowadzące do śmierci. Ponieważ nie wykonano badań dotyczących niezgodności, produktu Oxyvet® nie wolno mieszać z innymi lekami.

Szczegółowe środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiałów odpadowych poczhodzących z tych produktów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Dostępne opakowania
Butelki ze szkła oranżowego typu II, o zawartości 50 ml lub 100 ml, zamykane korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym wieczkiem.

Okres ważności
3 lata.

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany na podstawie recepty

Inne informacje
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Podmiot odpowiedzialny:              
BIOFAKTOR Sp. z o.o., 
ul. Czysta 4, 96-100 Skierniewice

Wyprodukowano przez:
Biowet Puławy Sp. z o.o., ul. H. Arciuch 2, 24-100 Puławy
na zlecenie  BIOFAKTOR Sp. z o.o.

2015-12-01  ChPL