Felisvac nowy

Felisvac® Mc

Inaktywowana szczepionka przeciwko grzybicy skórnej kotów

Zawiesina do wstrzykiwań dla kotów

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
1 ml szczepionki zawiera:
szczep Microsporum canis nr 30 o koncentracji 4-6 x 107 jtk.
Adiuwant:
Glinu wodorotlenek  0,7 mg (Al3+)

Wskazania lecznicze
Szczepionka jest przeznaczona do czynnego uodparniania kotów w celu zmniejszenia śmiertelności, objawów klinicznych i zmian chorobowych wywołanych Microsporum canis.

Po zastosowaniu szczepionki odporność pojawia się w 6 tygodni po podaniu pierwszej dawki produktu. Czas trwania odporności (po dwukrotnym podaniu szczepionki) wynosi od 9 do 12 miesięcy.

Przeciwwskazania
Brak.

Działania niepożądane
W rzadkich przypadkach obserwuje się w miejscu iniekcji nieznaczny, ograniczony obrzęk samoistnie ustępujący w ciągu 2-3 dni.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania
Droga podania: domięśniowo.

Schemat szczepienia kotów zdrowych:
Pierwsza dawka szczepionki:
– koty w wieku powyżej 6 tygodnia do 12 tygodni  życia: 1 ml/zwierzę
– koty  powyżej 3 miesiąca życia: 2 ml/zwierzę
Drugą dawkę należy podać po 10-14 dniach. Każdą dawkę szczepionki rozdzielić  i podać w obie  kończyny tylne w mięśnie uda.

Schemat szczepienia kotów chorych z rozległymi i głębokimi zmianami:
Wyżej wymienione dawki szczepionki podać trzykrotnie w odstępach 10 -14 dni. Każdą dawkę szczepionki rozdzielić  i podać w obie  kończyny tylne w mięśnie uda.

Zalecenia dla prawidłowego podania
Opakowania ze szczepionką po wyjęciu z lodówki należy ogrzać w temperaturze pokojowej i przed przystąpieniem do zabiegu dokładnie wstrząsnąć.

Okres karencji
Nie dotyczy.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (2-8oC). Nie zamrażać. Chronić przed światłem.
Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego zużyć natychmiast.
Nie używać po upływie terminu ważności podanym na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia
Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Nie stosować na 3 tygodnie przed porodem i 2 tygodnie po porodzie.
Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tej szczepionki z innymi. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania innych szczepionek z tym produktem.
Przy podaniu podwójnej dawki nie obserwowano występowania innych działań ubocznych niż podane w punkcie dotyczącym działań niepożądanych.
Ponieważ nie wykonywano  badań  dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Okres ważności
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 9 miesięcy.
Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego zużyć natychmiast.

Inne informacje
Wielkość opakowania: 2 ml
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym. 

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Podmiot odpowiedzialny:
Biowet  Puławy Sp. z o.o.
ul. Arciucha 2, 24 – 100 Puławy
Tel/fax: (81) 886 33 53, Tel: (81) 888 91 00, e-mail: sekretariat@biowet.pl

 

2014-07-29 ChPL