Alopevac

Alopevac®

Szczepionka przeciwko grzybicy skórnej lisów

Zawiesina do wstrzykiwań dla lisów

Zawartość substancji czynnej i innych substancji
1 ml szczepionki zawiera:
Antygeny szczepu Trychophyton verrucosum 43 nie mniej niż 20% objętości szczepionki
Antygeny szczepu Trychophyton mentagrophytes var. granulosum 58 nie mniej niż 5% objętości szczepionki

Wskazania lecznicze
Szczepionka przeznaczona jest do czynnego uodparniania lisów w celu zmniejszenia śmiertelności, objawów klinicznych i zmian chorobowych wywołanych Trychophyton verrucosum i Trychophyton mentagrophytes var. granulosum

Przeciwwskazania
Brak.

Działania niepożądane
W rzadkich przypadkach obserwuje się w miejscu iniekcji  nieznaczny, ustępujący w ciągu kilku dni, obrzęk. U zwierząt będących w stadium inkubacji choroby, szczepienie może wyzwolić ujawnienie utajonych zakażeń grzybiczych. Zmiany te jednak szybko ustępują, zwłaszcza po podaniu drugiej dawki szczepionki.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga  i sposób podania
Preparat podawać domięśniowo, dwukrotnie w odstępie 10 -14 dni w mięśnie uda, za każdym razem w inną kończynę. Szczepionkę stosować u lisów zdrowych (wolnych od innych chorób), w wieku powyżej 4 tygodnia.

Profilaktycznie i leczniczo stosuje się następujące dawki:
– lisy do 8 tygodnia życia 1 ml – 1,5 ml/na zwierzę
– lisy powyżej 8 tygodnia życia 2 ml – 3 ml/na zwierzę

 

Zalecenia dla prawidłowego podania
Brak

Okres karencji
Nie dotyczy.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (2-8oC). Nie zamrażać.
Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego zużyć natychmiast.
Nie używać po upływie terminu ważności podanym na etykiecie.

Specjalne ostrzeżenia
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Brak

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Nie stosować w okresie ciąży.

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania tej szczepionki z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Przy podaniu podwójnej dawki nie obserwowano występowania innych działań ubocznych niż podane w punkcie dotyczącym działań niepożądanych.

Ponieważ nie wykonywano  badań  dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Okres ważności
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży – 6 miesięcy.
Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego należy zużyć natychmiast.

Inne informacje
Wielkość opakowania: 100 ml

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego. 

Wyłącznie dla zwierząt
Wydawany z przepisu lekarza – Rp
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Podmiot odpowiedzialny:
Biowet  Puławy Sp. z o.o.
ul. Arciucha 2, 24 – 100 Puławy
Tel/fax: (81) 886 33 53, Tel: (81) 888 91 00, e-mail: sekretariat@biowet.pl

2014-06-26 ChPL