powrót Morbital® drukuj

Roztwór do wstrzykiwań, stosowany do eutanazji psów i kotów

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej
Pentobarbital sodowy -133,3 mg/ml
Pentobarbital - 26,7 mg/ml

Wskazania lecznicze
Eutanazja

Przeciwwskazania
Nie podawać dopłcunie, doopłuconowo i domięśniowo
Nie używać do celów anestezjologicznych

Działania niepożądane
Podczas stosowania preparatu może dojść do przejściowego pobudzenia i wystąpienia objawów duszności.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Dawkowanie i drogi podania
Drogi podania: dożylnie, dootrzewnowo, dosercowo.

Dawki Morbitalu w zależności od drogi podania wynoszą:
Podanie dożylne 0,3-0,6 ml/kg m.c
Podanie dootrzewnowe 1-2 ml/kg m.c.
Podanie dosercowe (tylko po uprzedniej premedykacji) 0,3-0,6 ml/kg m.c

Zalecaną drogą podania produktu jest droga dożylna.
Dopuszcza się podanie dootrzewnowe jeżeli podanie dożylne jest niemożliwe lub niebezpieczne.
Podanie dosercowe jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku wcześniejszego zniesienia bólu i świadomości

Zalecenia dla prawidłowego podania
Dla osiągnięcia najlepszego efektu zalecaną drogą podania, przy której występuje najmniejszy i najkrócej trwający ból jest droga dożylna. W przypadku gdy podanie dożylne jest niemożliwe lub niebezpieczne możliwejest podanie dootrzewnowe. Przy podaniu tą drogą zwierzęta mogą powoli osiągać uspokojenie i anestezję, dlatego też należy zapewnić im ciszę i spokój. U zwierząt bojaźliwych, agresywnych lub dzikich wskazana jest uprzednia premedykacja Podanie dosercowe może być zastosowane tylko w wyjątkowych przypadkach u zwierząt w pełnej sedacji, nieświadomych lub znajdujących się w pełnej głębokiej narkozie. Preparat należy wstrzykiwać równomiernie, szybko podając optymalne dawki. Podanie niepełnej dawki może wywołać objawy przedłużonego snu z ewentualnym przebudzeniem. Przed dokonaniem zabiegu należy możliwie dokładnie określić wagę zwierzęcia. Mniejsze dawki w przeliczeniu na 1 kg są skuteczne u psów dorosłych oraz chorych i wygłodzonych.
W każdym przypadku należy się upewnić, czy rzeczywiście nastąpiła śmierć zwierzęcia, gdyż głęboka narkoza może stwarzać pozory śmierci.

Okres karencji
Nie dotyczy

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25o C.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie
28 dni okres przechowywania po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności
Po przypadkowym podaniu produktu zwierzętom nie przeznaczonym do eutanazji, należy natychmiast podjąć środki podtrzymujące oddychanie, podać tlen oraz środku annaleptyczne Zjedzenie zwierząt poddanych eutanazji Morbitalem może spowodować głęboką narkozę lub śmierć zwierzęcia, które zjadło uśmiercone zwierzę.
W trakcie stosowania produktu należy zapewnić właściwą technikę podania. W przypadku dostania się produktu do dróg oddechowych należy natychmiast wyjść na świeże powietrze.
W przypadku kontaktu produktu ze skórą, należy natychmiast umyć miejsce kontaktu wodą z mydłem oraz zdjąć i zmienić ubranie jeśli znajdują się na nim ślady produktu. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Po połknięciu produktu, jego podaniu podskórnym lub domięśniowym dochodzi do gwałtownego wchłaniania. W przypadku połknięcia preparatu lub jego podaniu parenteralnym, zawsze należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi ulotkę lub opakowanie. Osoba, która została narażona na działanie produktu nie powinna prowadzić pojazdów mechanicznych z uwagi na możliwość wystąpienia efektu sedacji, trudności w oddychaniu i zmianą ciśnienia tętniczego oraz powinna zawsze pozostawać pod opieką drugiej osoby.

W przypadku zastosowania u samic ciężarnych uśmiercenie matki spowoduje śmierć płodu Barbiturany wzmagają hamujące działanie na przekaźnictwo nerwowe w płytce nerwowo-ruchowej wywołane przez d-tubokuraryny i heksametonium. Ponadto pentobarbital i streptomycyna wchodzą w reakcje addytywne wywołujące znaczne rozszerzenie naczyń głównie nerkowych. Dożylne podanie roztworu wapnia znosi działanie rozszerzające naczynia, umożliwiając stosowanie pentobarbitalu sodowego u zwierząt leczonych streptomycyną. Wykazano także interakcje z niektórymi aminoglikozydami.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami

Wielkość opakowania
100ml

Okres ważności
2 lata

Wyłącznie dla zwierząt

Inne informacje
DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA WETERYNARII.

Posiadanie i obrót produktem regulują przepisy dotyczące preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe.
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy kliknij tutaj >